Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3.    būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4.    gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo trečiajai kategorijai nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
1.5.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.8.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Administravimo skyriaus veiklą;
2.2.    analizuoja skyriaus darbo rezultatus, teikia pasiūlymus direktoriui dėl skyriaus veiklos, darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
2.3.    rengia vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius įstaigos veiklos valdymą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina;
2.4.    organizuoja Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) veiklos planavimo dokumentų rengimą;
2.5.    organizuoja Vilniaus TLK struktūros derinimą su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
2.6.    padeda įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką;
2.7.    teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2.8.    kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;
2.9.    padeda įstaigos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą  įstaigoje;
2.10.    rengia įsakymų projektus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai), priėmimo, perkėlimo ir atleidimo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, apdovanojimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;
2.11.    atsako už darbo sutarčių rengimą, papildymą ir nutraukimą; 
2.12.    pildo Vilniaus TLK skyrių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, teikia juos Finansų ir apskaitos skyriui;
2.13.    administruoja personalo valdymo informacines sistemas;
2.14.    atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
2.15.    sudaro Darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką, koordinuoja jo įgyvendinimą, analizuoja atostogų panaudojimą;
2.16.    padeda įstaigos vadovui kontroliuoti įstaigos Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje teisės aktų nustatyta tvarka;
2.17.    praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigai apie Darbuotojų valstybinio socialinio draudimo pradžią, suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti, nedraudiminius laikotarpius;
2.18.    išduoda darbuotojų pažymėjimus;
2.19.    organizuoja ir vykdo įstaigos personalo atranką, tvarko su tuo susijusius dokumentus;
2.20.    koordinuoja Vilniaus TLK darbuotojų veiklos vertinimo procesą;
2.21.    atlieka kasmetinį, o esant poreikiui – neeilinį skyriaus Darbuotojų veiklos vertinimą;
2.22.    konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia pastabas dėl jų keitimo ir papildymo;
2.23.    rengia skyriaus Darbuotojų pareigybės aprašymus;
2.24.    organizuoja privalomą Darbuotojų sveikatos tikrinimą;
2.25.    organizuoja metinių Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo planų sudarymą, koordinuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas, su Darbuotojų mokymų poreikių realizavimu susijusias funkcijas;
2.26.    formuoja įstaigos Darbuotojų asmens bylas, nustatyta tvarka pagal bylų nomenklatūrą perduoda jas archyvui;
2.27.    rengia ataskaitas ir informaciją personalo klausimais ir teikia nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
2.28.    kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;
2.29.    dalyvauja vykdant korupcijos prevenciją;
2.30.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose; 
2.31.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.32.    pagal kompetenciją užtikrina visuomenės informavimą apie sveikatos draudimo sistemą, skelbiant visuomenės informavimo priemonėse informacinius pranešimus ar kitą informacinę medžiagą, rengiant informacines garso ir vaizdo priemones, organizuojant konferencijas, renginius, socialines reklamas, švietėjiškas akcijas ir kt.;
2.33.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.