Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. Turėti aukštąjį universitetinį matematikos, statistikos, informatikos, ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Windows operacine sistema, mokėti dirbti naudojantis MS Office priemonėmis;

3. Būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;

4. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

5. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

6. Sklandžiai dėstyti mintis valstybine kalba žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais, išmanyti raštvedybos taisykles.

 

DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

7. Priima, tikrina ir suderina iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), sudariusių sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau – TLK),  pateiktus prisirašiusių  prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmenų skaičiaus suderinimo protokolus;

8. Analizuoja duomenis apie prisirašiusius gyventojus pagal įstaigas ir amžiaus grupes;

9. Kontroliuoja, kad į IS „Sveidra“ būtų laiku perduoti joje kaupiami duomenys apie ASPĮ suteiktas ambulatorines ir stacionarines paslaugas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, atlieka periodų uždarymą IS „Sveidra“;

10. Nagrinėja gydymo įstaigų prašymus dėl statistinių kortelių tikslinimo, pateikimo pavėluotai ar anuliavimo;

11.Rengia statistines ataskaitas pagal IS „Sveidra“ duomenis ir teikia jas administracijai, kitiems TLK skyriams;

12. Analizuoja IS „Sveidra“ esančią informaciją, susijusią su privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamomis paslaugomis, vaistais ir medicinos pagalbos priemonėmis, formuluoja išvadas ir pasiūlymus;

13. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais;

14. Analizuoja informacinėje sistemoje „Sveidra“ duomenis apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikti suinteresuotiems TLK padaliniams;

15.Pagal kompetenciją konsultuoja ASPĮ darbo su informacinės sistemos „Sveidra“ ir jos posistemėmis klausimais;

16. Skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus ir rengia atsakymų projektus;

17.Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

18. Informuoja skyriaus vedėją ir TLK administraciją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujus, patikimus užduočių sprendimo ir tobulinimo būdus;

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio TLK vadovybės ir skyriaus vedėjo nurodymus, priskirtus  skyriaus kompetencijai.