Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ekonomikos ar verslo, ar vadybos, ar informatikos, ar sociologijos studijų krypties, ar jiems prilygintą išsilavinimą.

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisine duomenų ir asmens duomenų apsauga;

3. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, turėti gerus Microsoft Excel įgūdžius, mokėti dirbti biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8. tvirtina ataskaitinio laikotarpio periodus informacinėje sistemoje „Sveidra“ pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pateiktus duomenis apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei formuoja ataskaitas;

9. kontroliuoja, ar ASPĮ laiku pateikia reikiamus duomenis informacinėje sistemoje „Sveidra“, tikrina, ar šie duomenys teisingi ir tinkamai pateikiami;

10. atlieka stebėseną bei peržiūri informacinės sistemos „Sveidra“ ASPĮ tikslintas statistines korteles;

11. sutikrina, nagrinėja ir derina dėl sprendimo leisti tikslinti, pateikti pavėluotai ar anuliuoti formų Nr. 066/a-LK, Nr.025/a-LK duomenis informacinėje sistemoje SVEIDRA pateikus ASPĮ prašymą bei atlieka ASPĮ duomenų taisymo priežiūrą;

12. konsultuoja ASPĮ dėl duomenų į informacinę sistemą „Sveidra“ pateikimo;

13. tvarko duomenis apie gyventojų prisirašymą pirminės sveikatos priežiūros įstaigose;

14. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

15. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

16. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

17. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

18. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.