Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
3. studijų kryptis – informatikos inžinerija;

 
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
4. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
12. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą.
14. Skiria Skyriaus darbuotojams užduotis, kontroliuoja jų savalaikį vykdymą, sprendžia iškilusias problemas.
15. Vadovauja Skyriaus darbuotojų veiklai, atsako už jiems pavestų funkcijų vykdymo organizavimą.
16. Organizuoja TLK naudojamos programinės įrangos ir kompiuterinės technikos tvarkymą.
17. Užtikrina tinkamą TLK administruojamų duomenų apsaugą.
18. Užtikrina savalaikį statistinių ataskaitų ir suvestinių rengimą. Vertina atliktų duomenų analizių rezultatus.
19. Koordinuoja papildomų kompiuterinių priemonių, reikalingų TLK funkcijoms vykdyti, projektavimą ir kūrimą.
20. Užtikrina sukauptų informacinėje sistemoje „Sveidra“ duomenų išrinkimą ir sutarto formato ataskaitų pateikimą suinteresuotoms šalims.
21. Dalyvauja nustatant TLK reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, programavimo ar kitų informacinių technologijų bei sistemų paslaugų ir prekių poreikį.
22. Pagal kompetenciją konsultuoja TLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų darbuotojus dėl darbo su informacine sistema „Sveidra“ bei jos posistemėmis.
23. Teikia pasiūlymus TLK vadovybei dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo.
24. Vykdo Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kasmetinį vertinimą.
25. Dalyvauja rengiant metinius TLK veiklos planus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.
26. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Skyriuje.
27. Dalyvauja rengiant vietinius  teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklą, rengia TLK teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus.
28. Nagrinėja gaunamus raštus ir ruošia atsakymų projektus.
29. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
30. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.