Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ekonomikos ar verslo, ar vadybos, ar informatikos, ar sociologijos studijų krypties, ar jiems prilygintą išsilavinimą.

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

3. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, turėti gerus Microsoft Excel  įgūdžius, mokėti dirbti biuro technika.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8. vertina vaistinių ir optikų prašymus sudaryti ir papildyti sutartis bei ruošia tipines sutartis su vaistinėmis, optikomis, jas registruoja sutarčių registruose;

9. užpildo asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinio mokėjimo ataskaitas (Forma Nr. 01-PAASP), skirtas lėšų paskaičiavimui kiekvienai įstaigai, paruošia suvestines;

10. vertina informacinių sistemų SVEIDRA ir (ar) EVIS sugeneruotas asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitas, sutartinių lėšų dydį, apskaičiuoja sąskaitų sutartinių įsipareigojimų sumas, priima sąskaitas bei ruošia suvestines;

11. informuoja ASPĮ (naudojant masinį informacijos išsiuntimo būdą) apie gerus rezultatus ir (ar) papildomų lėšų skyrimą, ir (ar) kitais aktualiais klausimais.

12. informacinėse sistemose nuolat atnaujina informaciją susijusią su Sutarčių skyriaus funkcijų vykdymu;

13. konsultuoja ASPĮ dėl ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo;

14. paruošia archyviniam saugojimui Sutarčių skyriaus dokumentus numatytus Kauno TLK dokumentacijos plane;

15. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

16. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

17. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

18. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

19. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Sutarčių skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.