Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
1. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę nei 5 metų vairavimo patirtį;
2. turėti ne žemesnį kaip neuniversitetinį aukštąjį techninį išsilavinimą;
3. turėti administracinio ir ūkinio darbo patirtį;
4. išmanyti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos, darbo higienos, apsaugos sistemos reikalavimus;
5. žinoti administracinių patalpų eksploatavimo ir bendros tvarkos taisykles;
6. žinoti pastatų, statinių ir patalpų inžinerinių tinklų, sistemų veikimo principus, eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
7. išmanyti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Administravimo skyriui priskirtus klausimus, bei gebėti juos taikyti praktikoje;
8. mokėti taikyti tarnybinio transporto darbo organizavimo principus, kuro ir ridos valstybinius normatyvus ir jų apskaitos reikalavimus;
9. žinoti techninės automobilių apžiūros atlikimo tvarką ir taisykles;
10. išmanyti tarnybinių automobilių eksploatavimo ir techninės priežiūros taisykles, reikalavimus, svarbiausius automobilių darbo rodiklius, automobilio sudedamasiąs dalis ir agregatus;
11. suprasti požymius, priežastis ir pavojingus padarinius gedimų, kurie atsiranda eksploatuojant automobilius, mokėti rasti juos ir pašalinti.

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
12. užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbų, priešgaisrinę ir civilinę saugą bei sveikatą darbe: instruktuoja ir kontroliuoja, kaip įstaigos darbuotojai laikosi saugos darbe, civilinės ir priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų, informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
13. kontroliuoja TLK patalpų apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos ir kitų sistemų techninę būklę, šalina gedimus;
14. vykdo TLK vidaus patalpų ir inventoriaus priežiūrą, lauko teritorijos priežiūrą;
15. užtikrina aprūpinimą darbo ir higienos priemonėmis;
16. vykdo tarnybinių automobilių priežiūrą, rūpinasi jų remontu ir saugojimu;
17. kontroliuoja pastatų, turto ir tarnybinių automobilių draudimo sutarčių galiojimo terminus, organizuoja sutarčių su draudimo įmonėmis sudarymą;
18. vykdo kelionės lapų apskaitą ir jų pildymo kontrolę, kuro nurašymą;
19. organizuoja kreditinių kortelių automobilių kurui, stovėjimo vietų automatams, leidimų rezervuotose vietose užsakymus ir apskaitą;
20. tvarko įstaigos tarnybinių automobilių darbo laiko, techninės profilaktikos ir remonto apskaitos dokumentus;
21. tarnybiniu automobiliu veža įstaigos darbuotojus, vykstančius tarnybiniais tikslais;
22. analizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų pirkimus pagal supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisykles, pildo dokumentus, susijusius su šiais pirkimais, teikia pirkimų duomenis atsakingam asmeniui, dalyvauja rengiant pirkimo planus;
23. vykdo TLK raktų ir antspaudų apskaitą, naudojimo ir saugojimo kontrolę;
24. tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
25. vykdo kitas Klaipėdos TLK direktoriaus, Administravimo skyriaus vedėjo pavestas funkcijas ir vienkartinius pavedimus.