Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą.
2. Turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį pagal išsilavinimą.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, civilinę, administracinę teisę, asmens duomenų apsaugą.
4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą, sveikatos priežiūros veiklą, privalomąjį sveikatos draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą, žalos atlyginimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, teisės aktų ir dokumentų rengimą, gebėti juos taikyti.  
5. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
7. Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.   

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
8. Atstovauja Klaipėdos TLK ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interesus ir gina teisėtus jų interesus ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose, teisminėse institucijose  ir kitose valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose.
9. Nustato žalos, padarytos PSDF biudžetui, dydį, naudojant informacinės sistemos  duomenis, derina su Klaipėdos TLK atitinkamais padaliniais.
10. Rengia raštų projektus ikiteisminio tyrimo institucijoms, prokuratūroms, teismams, draudimo bendrovėms ir kitoms įstaigoms žalos PSDF biudžeto atlyginimo klausimais.
11. Rengia pretenzijų draudimo bendrovėms ir fiziniams bei juridiniams asmenims, civilinių ieškinių teismams, sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo projektus.
12. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir derina Klaipėdos TLK veiklos valdymą reglamentuojančių teisės aktų, sutarčių, raštų ir kitų dokumentų projektus. Užtikrina Klaipėdos TLK teisės aktų, sutarčių ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektų teisėtumą, jų atitikimą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.
13. Dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo įstaigoje dokumentus, taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius, viešuosius pirkimus.
14. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktus, nagrinėja prašymus, skundus ir kitus raštus, rengia atsakymų projektus. Derina kitų Klaipėdos TLK padalinių rengiamų raštų, atsakymų projektus.
15. Pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos vadovą, pavaduotoją, padalinių vadovus, įstaigos darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su Klaipėdos TLK funkcijų vykdymu.
16. Pagal kompetenciją konsultuoja į TLK besikreipiančius fizinius ir juridinius asmenis teisiniais klausimais privalomojo sveikatos draudimo srityje.
17. Pagal kompetenciją tvarko, saugo ir perduoda į archyvą dokumentus, vadovaujantis Dokumentų valdymo taisyklėmis, įstaigos dokumentacijos planu ir registrų sąrašu.
18. Dalyvauja rengiant Klaipėdos TLK veiklos planus, teikia savo veiklos ataskaitas bei siūlymus Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą.
19. Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Klaipėdos TLK nuostatais, direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.
20. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Klaipėdos TLK vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.