Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
3. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
8. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
9. Atstovauja Klaipėdos TLK ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interesus ir gina teisėtus jų interesus ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose, teisminėse institucijose  ir kitose valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose.
10. Nustato žalos, padarytos PSDF biudžetui, dydį, naudojant informacinės sistemos “Sveidra” duomenis, derina su Klaipėdos TLK atitinkamais padaliniais.
11. Rengia raštų projektus ikiteisminio tyrimo institucijoms, prokuratūroms, teismams, draudimo bendrovėms ir kitoms įstaigoms žalos PSDF biudžeto atlyginimo klausimais.
12. Rengia pretenzijų draudimo bendrovėms ir fiziniams bei juridiniams asmenims, civilinių ieškinių teismams, sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo projektus.
13. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir derina Klaipėdos TLK veiklos valdymą reglamentuojančių teisės aktų, sutarčių, raštų ir kitų dokumentų projektus. Užtikrina Klaipėdos TLK teisės aktų, sutarčių ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektų teisėtumą, jų atitikimą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.
14. Dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo įstaigoje dokumentus, taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
15. Padeda skyriaus vedėjui vykdyti personalo valdymo funkcijas: rengia teisės aktų projektus ir dokumentus; tvarko valstybės tarnautojų registre, Steke,  FVAIS personalo duomenis; padeda skyriaus vedėjui užtikrinti personalo elgesio ir etikos normų, darbo drausmės, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi.
16. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktus, nagrinėja prašymus, skundus ir kitus raštus, rengia atsakymų projektus. Derina kitų Klaipėdos TLK padalinių rengiamų raštų, atsakymų projektus.
17. Pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos vadovą, pavaduotojus, padalinių vadovus, įstaigos darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su Klaipėdos TLK funkcijų vykdymu.
18. Pagal kompetenciją konsultuoja į TLK besikreipiančius fizinius ir juridinius asmenis teisiniais klausimais privalomojo sveikatos draudimo sri.
19. Pagal kompetenciją tvarko, saugo ir perduoda į archyvą dokumentus, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, įstaigos dokumentacijos planu ir registrų sąrašu.
20. Dalyvauja rengiant Klaipėdos TLK veiklos planus, teikia savo veiklos ataskaitas bei siūlymus Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą.
21. Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Klaipėdos TLK nuostatais, direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu, kitais įstaigos vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais. 
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus