Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Vadovauja įstaigai.

2. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

2. Valdo įstaigos išteklius.

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

5. Sudaro sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis bei apmoka joms už suteiktas prevencinės medicinos pagalbos, medicinos pagalbos, medicininės reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai, bei asmens sveikatos ekspertizės paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones.

6. Užtikrina ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir (ar) kontrolę vykdant privalomąjį sveikatos draudimą.

7. Inicijuoja ir organizuoja teisės aktų projektų rengimą privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

9. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 9.1.išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 9.2. studijų kryptis – medicina;

 9.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

 9.4. studijų kryptis – ekonomika;

 9.5. studijų kryptis – viešasis administravimas;

 9.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

 9.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 9.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

 9.9. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

 9.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

10. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 10.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

 10.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.