Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, gerai mokėti valstybinę kalbą.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos ir Administravimo skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai. 
3. Sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
4. Išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos, valdymo ir perdavimo į archyvą tvarką.
5. Išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, gebėti taikyti praktiškai
6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu. 
7. Mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo darbą.

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
8. Užtikrina tinkamą įstaigos dokumentų valdymą, peržiūri ir atsako už gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą.
9. Registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje (toliau– DVS), sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams, kontroliuoja, kaip laikomasi pavedimų vykdymo terminų.
10. Surašo rezoliucijas į dokumentų registrus, nuskenuoja dokumentus. Vykdo TLK gautų dokumentų, reikalaujančių atsakymo, kontrolę.
11. Paruošia ir užtikrina savalaikį siunčiamos korespondencijos išsiuntimą paštu, faksu, elektroniniu paštu ar per DVS. 
12. Priima iš sutarčių partnerių ataskaitas ir kitus dokumentus.
13. Vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimu spausdina, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas ir nuorašus.
14. Užtikrina teisingą dokumentų bylų formavimą, archyvavimą, saugojimą ir perdavimą į įstaigos archyvą.
15. Užtikrina greitą ir kokybišką dokumentų, saugomų Administravimo skyriaus kompetencijai priskirtose bylose arba įstaigos archyve, paiešką.
16. Konsultuoja TLK darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais.
17. Priima lankytojus, atsako į telefoninius skambučius, priima ir perduoda informaciją vadovybei, struktūriniams padaliniams, kitoms organizacijoms ar įstaigoms telefonu, faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.
18. Priima ir registruoja į Klaipėdos TLK besikreipiančių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus, persiunčia nagrinėjimui struktūriniams padaliniams, kitoms organizacijoms ar įstaigoms.   
19. Organizuoja TLK stebėtojų tarybos, taikinimo komisijos, TLK vadovybės ir kitus posėdžius. 
20. Paruošia posėdžių salę. Informuoja TLK direktorių, jo pavaduotoją, struktūrinių padalinių vedėjus ir kviečiamus TLK darbuotojus apie organizuojamus posėdžius, pasitarimus, susirinkimus.
21. Nesant Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už įstaigos dokumentų archyvavimą ir saugojimą, vykdo archyvaro funkcijas.
22. Tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus.
23. Vykdo kitus su TLK ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.