Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos ar verslo, ar vadybos, ar finansų, ar informatikos, ar sociologijos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal specialybę sveikatos priežiūros ar privalomojo sveikatos draudimo srityje.

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

4. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, turėti gerus Microsoft Excel įgūdžius, mokėti dirbti biuro technika.

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

9. planuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) sutartines lėšas prevencinių programų paslaugoms apmokėti bei prognozuoja prevencinių programų paslaugų išlaidų lėšų poreikį, vykdo šių paslaugų vykdymo stebėseną, kurią skelbia Kauno TLK interneto svetainėje;

10. ruošia ASPĮ sutarčių priedus „Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų suma asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti“, teikia suderinimui ir pasirašymui;

11. vertina informacinių sistemų SVEIDRA ir (ar) EVIS sugeneruotas asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitas, sutartinių lėšų dydį, apskaičiuoja sąskaitų sutartinių įsipareigojimų sumas, priima sąskaitas bei ruošia suvestines;

12. suveda duomenis iš stacionarinių ASPĮ pateiktų ekonominių ataskaitų apie suteiktas ambulatorines ir stacionarines, slaugos ir palaikomojo gydymo bei stacionarines paliatyvios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir apskaičiuoja lėšas sąskaitoms apmokėti pagal patvirtintą asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarką bei apskaičiuoja aktyvaus gydymo atvejo vertę (eurais);

13. priima ir tikrina ASPĮ pateiktas Asmens sveikatos priežiūros įstaigos finansinės veiklos ataskaitas, sudaro suvestines. Analizuoja, kaip ASPĮ, vaistinės ir optikos naudoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo  biudžeto lėšas, bei vertina jų įsiskolinimus ūkio subjektams;

14. konsultuoja ASPĮ dėl finansinės veiklos ataskaitų pildymo, ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo;

15. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

16. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

17. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

18. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

19. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Sutarčių skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.