Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

9. Vertina sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius, prognozuoja lėšų poreikį asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti.

10. Planuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymą, bei teikia siūlymus.

11. Priima ASPĮ pateiktas ASPP ataskaitas, patikrina su informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, sutapus duomenims, priima ataskaitas bei sąskaitas, ruošia suvestines: stacionarinių ASPĮ faktiškai suteiktų paslaugų bei priimtų apmokėti sąskaitų; sudaro TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo vykdymo stebėsenos ataskaitas ir pateikia VLK prie SAM.

12. Kiekvieną mėnesį vykdo ASPĮ ambulatorinių specializuotų ir stacionarinių bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų sutartinių įsipareigojimų vykdymo monitoringą (stebėseną), bei apskaičiuoja aktyvaus gydymo atvejo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų vertę.

13. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

14. Užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – ekonomika;

16.3. studijų kryptis – verslas;

16.4. studijų kryptis – vadyba;

arba:

16.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

16.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.