Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį įgytą iki 2009 m. išsilavinimą finansų ar apskaitos, ar ekonomikos, ar verslo, ar vadybos studijų krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, viešojo sektoriaus subjektų ūkinę–finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

3. turėti darbo patirties su SAP verslo valdymo sistema;

4. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

9. Tvarko TLK veiklos lėšų ir TLK administruojamų PSDF biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą,  įtraukdamas visas finansines operacijas;

10. Vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę;

11. Vykdo paskesniąją finansų kontrolę, kuri atliekama po Kauno TLK sprendimų dėl valstybės turto panaudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims įvykdymo;

12. Tvarko griežtos atskaitomybės blankų apskaitą ir išduoda įgaliojimus;

13. Registruoja apskaitoje ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei atsargų įsigijimą, judėjimą, nurašymą, nuvertėjimą ar jo atkūrimą;

14. Sudaro ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei atsargų buhalterinės apskaitos registrus, kurių duomenys užtikrina Kauno TLK veiklos finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą pagal atitinkamų buhalterinių sąskaitų duomenis;

15. Vykdo atsargų apskaitą (pajamavimas, nurašymas, pardavimas, perdavimas ir kt.);

16. Tvarko nebalansinių sąskaitų apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), sudaro reikalingas ataskaitas;

17. Teikia inventorizacijos komisijai inventorizuojamo turto likučius pagal TLK direktoriaus įsakyme nurodytos inventorizacijos atlikimo dienos būklę. Dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje, kontroliuoja nurašymo teisingumą;

18. Tvarko atsiskaitymų su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis už įsigytas materialines vertybes ir suteiktas paslaugas, atliktus darbus apskaitą, sudaro apskaitos registrus;

19. Registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS) sąskaitas, gautas iš vaistinių bei optikų už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, apmokamas iš PSDF lėšų;

20. Rengia ir teikia paraiškas VLK finansavimui gauti iš PSDF biudžeto už kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

21. Suveda ir registruoja sąskaitas gautas iš įvairių tiekėjų į FVAIS už įsigytas prekes, suteiktas paslaugas;

22. Informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;

23. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

24. Tinkamai saugo buhalterinius duomenis ir dokumentus, pagal reikalavimus formuoja jų bylas ir nustatytąja tvarka perduoda į archyvą;

25. Nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

26. Užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

27. Saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

28. Vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.