Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
3. studijų kryptis – teisė;
 
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
4. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
12. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Užtikrina tinkamą skyriaus darbą, planuoja, organizuoja ir koordinuoja veiklą, vykdant skyriaus nuostatuose nurodytus uždavinius, atliekant nustatytas viešojo administravimo funkcijas TLK veiklos tikslams įgyvendinti.
14. Paskirsto tarnybines užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jiems priskirtų užduočių vykdymą.
15. Atlieka skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą.
16. Užtikrina darbo drausmę, įstatymų, juos lydinčių kitų teisės aktų, TLK nuostatų, darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, kitų vidaus tvarkomųjų dokumentų nuostatų laikymąsi skyriuje.
17. Atlieka TLK veiklos teisinio reguliavimo stebėseną ir, esant poreikiui, iniciuoja vidaus teisės aktų pakeitimus.
18. Pagal kompetenciją rengia ir derina sutarčių, teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų projektus TLK veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.
19. Pagal kompetenciją kartu su kitais TLK padaliniais vertina kitų valstybės institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus, rengia dėl jų pastabas bei pasiūlymus.
20. Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, kitus TLK padalinius teisiniais klausimais privalomojo sveikatos draudimo ir viešojo administravimo srityje.
21. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su skyriaus veikla, rengia atsakymų projektus.
22. Organizuoja TLK veiklos planavimo ir atskaitomybės dokumentų rengimą bei kontroliuoja jų vykdymą.
23. Organizuoja ir atsakomybės ribose vykdo TLK viešinimo veiklą.
24. Koordinuoja TLK stebėtojų tarybos ir taikinimo komisijos posėdžių organizavimą, dokumentų tvarkymą.
25. Organizuoja ir koordinuoja tinkamą TLK oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą.
26. Koordinuoja žalos PSDF biudžetui išieškojimo ir stebėsenos proceso vykdymą.
27. Koordinuoja TLK viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą.
28. Koordinuoja korupcijos prevencijos priemonių vykdymą.
29. Rengia TLK pareigybių sąrašus, organizuoja ir vykdo personalo valdymą, administravimą ir apskaitą.
30. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.