Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu finansų ar apskaitos, ar ekonomikos, ar verslo, ar vadybos studijų krypties, ar jiems prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, viešojo sektoriaus subjektų ūkinę–finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

3. turėti darbo patirties su SAP verslo valdymo sistema. Gebėti ruošti duomenis ir įkelti ataskaitas į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);

4. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

9. Tvarko TLK veiklos lėšų ir TLK administruojamų privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą, į ją įtraukdamas visas finansines operacijas;

10. Vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę;

11. Tikrina Kauno TLK struktūrinių padalinių Finansų ir apskaitos skyriui perduotų dokumentų dėl apmokamų iš administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, paslaugų ir programų vykdymo įforminimo teisingumą;

13. Kaupia, sistemina, apdoroja informaciją finansinės atskaitomybės dokumentams sudaryti;

14. Registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS) sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, susijusius su įsipareigojimais, apmokamais iš administruojamo PSDF biudžeto;

15. Pagal kompetenciją parengia ir pateikia VLK administruojamo PSDF biudžeto lėšų mokėjimų paraiškas;

16. Teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos (toliau – VSDFV) teritoriniams skyriams iš PSDF biudžeto finansuojamų ASPĮ sąrašus. Sutikrina įsiskolinimų užskaitos aktus tarp Kauno TLK ir ASPĮ, gavus iš VSDFV teritorinių skyrių ASPĮ socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo tarpusavio įskaitymo suvestines. Sutikrina ir pateikia VLK ir VSDFV įsiskolinimų tarpusavio įskaitymo suvestines;

17. Registruoja užskaitų su ASPĮ sumas FVAIS;

18. Sudaro ir tikrina tarpusavio suderinimo aktus su ASPĮ, ne viešojo sektoriaus subjektais;

19. Sudaro ir nustatytais terminais teikia ataskaitas VLK;

20. Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavedimu ruošia PSDF biudžeto išlaidų vykdymo finansinės atskaitomybės formas;

21. Veda ir kontroliuoja atskaitingų asmenų gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą;

22. Pagal kompetenciją sudaro apskaitos registrus;

23. Atlieka administruojamo PSDF biudžeto vykdymo duomenų įkėlimo į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) procedūras;

24. Tinkamai saugo buhalterinius duomenis ir dokumentus, pagal reikalavimus formuoja jų bylas ir nustatytąja tvarka perduoda į archyvą;

25. Informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;

26. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

27. Nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

28. Užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

29. Saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

30. Vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.