Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
2. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
3. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, internetu, elektroniniu paštu, buhalterine apskaitos programa  SAP FVAIS.
4. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą.
 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
5. Vykdo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, trumpalaikio turto, prekių ir materialinių vertybių analitinę apskaitą, atsiskaitymus su TLK atskaitingais asmenimis. Sudaro apskaitos registrus.
6. Tvarko TLK užbalansinių sąskaitų analitinę apskaitą.
7. Teikia inventorizacijos komisijai inventorizuojamo turto likučius pagal TLK direktoriaus įsakyme nurodytos inventorizacijos atlikimo dienos būklę.
8. Tikrina, ar inventorizacijos aprašai – sutikrinimo žiniaraščiai įforminti vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Inventorizacijos tvarkos nuostatomis.
9. Registruoja ASPĮ pateiktas, pagal formoje Nr. 2 (biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita) nurodytas sumas, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros ir priklausomybės ligų programos išlaidas.          
10. Rengia ir teikia paraiškas VLK finansavimui iš PSDF biudžeto gauti suteiktoms skubios konsultacinės sveikatos priežiūros ir priklaisomybės ligų programoms.
11. Rengia mokėjimo pavedimus pagal pateiktas TLK parengtas paraiškas programoms.
12. Suveda į apskaitos programą pacientų, laukiančių kompensacijos už savo lėšomis gautas dantų protezavimo paslaugas, prašymus.
13. Patikrina ir registruoja į apskaitos programą sąskaitas už prevencinių programų paslaugas.
14. Užtikrina atliekamų ūkinių ir finansinių operacijų registravimą apskaitos registruose pagal TLK Finansų ir apskaitos skyriui pateiktus dokumentus.
15. Tikrina, ar pateikti apskaitos dokumentai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.
16. Nedelsiant informuoja TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją – vyriausiąjį buhalterį apie apskaitoje pastebėtus trūkumus ir pažeidimus.
17. Vykdo kitus su TLK ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo – vyriausiojo buhalterio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.