Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:
1. Turėti aukštajį universitetinį  socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų arba buhalterinės apskaitos srityje.
3. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
5. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą.
 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
6. Apskaičiuoja TLK darbuotojams priklausantį darbo užmokestį, sudaro priskaitymo - atskaitymo žiniaraščius buhalterinėje apskaitos programoje ,,Stekas-Alga”.
7. Nustatytais terminais rengia mokėjimo pavedimus, kad pervesti priskaitytą darbo užmokestį į TLK darbuotojų asmenines sąskaitas banke, fizinių asmenų pajamų mokestį - Valstybinei mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo įmokas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui.                      Rengia ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, pažymas TLK darbuotojams apie priskaitytas su darbo santykiais susijusias pajamas.
8. Rūpinasi skyriaus bylų sudarymu ir užbaigtų bylų tvarkymu Finansų ir apskaitos skyriuje, perduoda skyriaus bylas archyvavimui.
9. Rengia informaciją apie darbo užmokestį TLK interneto svetainei.
10. Tvarko atsiskaitymų su įvairiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis už TLK įsigytas materialines vertybes ir jai suteiktas paslaugas, atliktus darbus apskaitą, sudaro apskaitos registrus.
11. Rengia  VLK paraiškas lėšoms, skirtoms TLK turtui ir materialinėms vertybėms įsigyti, atliktoms paslaugoms bei darbams apmokėti.
12. Rengia mokėjimo pavedimus įvairioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms už TLK įsigytas materialines vertybes ir jai suteiktas paslaugas, atliktus darbus.
13. Vykdo einamąją finansų kontrolę.
14. Užtikrina atliekamų ūkinių ir finansinių operacijų registravimą apskaitos registruose pagal TLK Finansų ir apskaitos skyriui pateiktus dokumentus.
15. Tikrina, ar pateikti apskaitos dokumentai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.
16. Nedelsiant informuoja TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją – vyriausiąjį buhalterį apie apskaitoje pastebėtus trūkumus ir pažeidimus.
17. Vykdo kitus su TLK ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo – vyriausiojo buhalterio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.