Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUS REIKALAVIMUS:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
3. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
5. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
 
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Planuoja ir organizuoja Finansų ir apskaitos skyriaus veiklą.
17. Organizuoja ir kontroliuoja apskaitos procesą TLK.
18. Rūpinasi apskaitos metodikos nuolatiniu tobulinimu.
19. Užtikrina visų ūkinių ir finansinių operacijų atvaizdavimą apskaitoje pagal pateiktus Finansų ir apskaitos skyriui dokumentus.
20. Užtikrina racionalią ir tikslią TLK turto apskaitą. Teikia TLK direktoriui siūlymus turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti.
21. Užtikrina teisingų inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą.
22. Užtikrina teisingą darbo užmokesčio TLK darbuotojams ir mokesčių apskaičiavimą bei savalaikį jų pervedimą į asmenines darbuotojų sąskaitas banke, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui.
23. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Finansų ir apskaitos skyriuje.
24. Užtikrina savalaikį paraiškų rengimą ir teikimą VLK finansavimui iš PSDF biudžeto gauti.
25. Organizuoja ir kontroliuoja apskaitos procesą TLK.
26. Tikrina, ar gaunami apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus.
27. Planuoja TLK veiklos išlaidas, sudaro TLK veikos išlaidų sąmatą, kontroliuoja jos vykdymą. Teikia siūlymus TLK direktoriui dėl sąmatos tikslinimo.
28. Atsako už Finansų ir apskaitos skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
29. Analizuoja pateiktus duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti.
30. Sudaro finansinę atskaitomybę ir teikia ją VLK.
31. Teikia TLK direktoriui, TLK struktūriniams padaliniams susistemintą vidinėse  ataskaitose apskaitos informaciją, reikalingą sprendimams priimti.
32. Vykdo išankstinę (TLK išlaidų sąmatos vykdymo) finansų kontrolę.
33. Atlieka finansinę PSDF biudžeto lėšų, skirtų TLK veiklai, panaudojimo analizę.
34. TLK inventorizacijos komisijos nariams paaiškina inventorizacijos atlikimo ir inventorizacijos aprašų įforminimo tvarką.
35. Rūpinasi apskaitos metodikos nuolatiniu tobulinimu.
36. Kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia pasiūlymus TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo.
37. Kontroliuoja, kad periodiškai būtų atliekami TLK veiklos procesų ir produktų priskirtų Finansų ir apskaitos skyriaus kompetencijai, matavimai ir analizuoja jų rezultatus.
38. Kontroliuoja ekspertizės pažymose nurodytų TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą.
39. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
40. Nagrinėja gautus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.
41. TLK direktoriaus pavedimu atstovauja TLK kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose.
42. Dalyvauja rengiant bei tobulinant vietinius teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklą, rengia vietinių teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus.
43. Užtikrina tinkamą dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą skyriuje.
44. Dalyvauja rengiant TLK veiklos ir visuomenės informavimo planų projektus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.
45. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.