Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu finansų ar apskaitos, ar ekonomikos, ar verslo, ar vadybos studijų krypties, ar jiems prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, viešojo sektoriaus subjektų ūkinę–finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

3. turėti darbo patirties su SAP verslo valdymo sistema, su darbo užmokesčio programa Stekas-alga. Gebėti ruošti duomenis ir įkelti ataskaitas į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau- VSAKIS);

4. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

9. Tvarko TLK veiklos lėšų ir TLK administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą, registruodamas visas apskaitos operacijas;

10. Kaupia, sistemina, apdoroja informaciją finansinės atskaitomybės dokumentams sudaryti;

11. Pagal kompetenciją sudaro ir nustatytais terminais pateikia ataskaitas VLK ir pagal poreikį kitoms institucijoms;

12. Vykdo einamąją  ūkinių operacijų finansų kontrolę;

13. Tikrina struktūrinių padalinių Finansų ir apskaitos skyriui perduotų dokumentų dėl Kauno TLK išlaidų sąmatos vykdymo įforminimo teisingumą;

14. Registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS) sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, susijusius su įsipareigojimais, apmokamais iš administruojamo PSDF biudžeto;

15. Registruoja FVAIS sąskaitas, gautas iš ASPĮ už išduotus kompensuojamuosius vaistų pasus (toliau- KVP) pacientams;

16. Pagal kompetenciją parengia ir pateikia VLK administruojamo PSDF biudžeto lėšų mokėjimų paraiškas;

17. Registruoja FVAIS gautinas, gautas ir pervestinas į PSDF biudžetą pajamas;

18. Vykdo atsiskaitymų už žalas ir kompensuojamųjų vaistų pasų stebėseną;

19. Priima, tikrina ir registruoja pirminius apskaitos dokumentus, susijusius su darbo užmokesčio apskaita;

20. Atlieka darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išskaitymų iš darbo užmokesčio operacijas;

21. Rengia darbo užmokesčio mokėjimo dokumentus;

22. Rengia pažymas, finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas, susijusias su darbuotojų darbo užmokesčiu;

23. Pagal kompetenciją sudaro apskaitos registrus;

24. Atlieka administruojamo PSDF biudžeto vykdymo duomenų įkėlimo VSAKIS procedūras;

25. Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja skyriaus gaunamus raštus, ruošia atsakymus;

26. Informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;

27. Tinkamai saugo buhalterinius duomenis ir dokumentus, pagal reikalavimus formuoja jų bylas ir nustatytąja tvarka perduoda į archyvą;

28. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

29. Nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

30. Užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

31. Saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

32. Vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.