Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, viešojo administravimo įstatymu, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

3. Žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.
 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

8. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – registras) daro įrašus, patvirtinančius gyventojų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vadovaudamasis draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pateiktais tai patvirtinančiais dokumentais.

9. Gavęs duomenų subjekto ar registro duomenų teikėjo pagrįstą prašymą, ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius, pašalina nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis, kai duomenys į registrą įrašyti ne sąveikos būdu.

10. Informuoja registro valdytoją, Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), apie sąveikos būdu į registrą įrašytus neteisingus, netikslius, neišsamius, nereikalingus ar neteisėtai surinktus gyventojų duomenis.

11. Rengia ir išduoda apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus, Pažymas apie draudimą privalomuoju sveikatos draudimu.

12. Priima iš apdraustųjų prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir suveda jų duomenis į informacinės sistemos SVEIDRA ESDK išdavimo ir apskaitos posistemį bei išduoda pareiškėjams pagamintas ESDK.

13. Priima apdraustųjų prašymus kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, už kurias apdraustasis susimokėjo savo lėšomis, išlaidas, finansinius ir kitus dokumentus, vertina jų teisingumą.

14. Priima apdraustųjų prašymus kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas finansinius ir kitus dokumentus, vertina jų teisingumą.

15. Tikrina ar pacientas, siunčiamas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms gauti, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir ar medicininės reabilitacijos paslaugų išlaidos gali būti kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

16. Pateikia pranešimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie sutikimą kompensuoti arba pranešimą apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas.

17. Priima Prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus, vertina jų teisingumą.

18. Pagal gyventojų pateiktus prašymus tvarko asmens duomenis Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo posistemyje.

19. Kompetencijos ribose konsultuoja gyventojus telefonu ir žodžiu.

20. Paciento prašymu išduoda informacinėje sistemoje SVEIDRA suformuotas duomenų apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pacientui suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas suvestines, duomenų suvestines apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas/kainas paciento sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus.

21. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtus gaunamus ir siunčiamus dokumentus.

22. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Gyventojų aptarnavimo skyriaus skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.