Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštajį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

3. Žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.
 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

1. Konsultuoja TLK veiklos zonai priklausančias Tauragės apskrities pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – PAASPĮ) bei asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ) asmenų bei paslaugų vedimo į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos (toliau – EVIS) dantų protezavimo paslaugų posistemį klausimais, sprendžia ir padeda šalinti problemas, susijusias  su  posistemės veikimu.

2. Priima ir registruoja asmenų, įrašytų į sąrašus iki 2020-12-31, prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus, vertina jų teisingumą bei informuoja asmenis apie išlaidų kompensavimą.

3. Kas mėnesį Finansų ir apskaitos skyriui teikia parengtas sąskaitų suvestines, iš ASPĮ gautas sąskaitas-faktūras ir asmenų prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas bei dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus;

4. Kas mėnesį administruoja iš ASPĮ per EVIS posistemę pateiktas paraiškas ir remiantis jomis sutikrina gautas sąskaitas – faktūras.

5. Rengia notarams pažymas apie mirusiems asmenims priklausančias dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensacijas.

6. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – registras) daro įrašus, patvirtinančius gyventojų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vadovaudamasis draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pateiktais patvirtinančiais dokumentais.

7. Tikrina ar pacientas, siunčiamas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms gauti, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir ar medicininės reabilitacijos paslaugų išlaidos gali būti kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

8. Pateikia pranešimus 2011T asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie sutikimą kompensuoti arba pranešimą 2011N apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas;

9. Esant būtinumui priima iš apdraustųjų prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir suveda jų duomenis į informacinės sistemos SVEIDRA ESDK išdavimo ir apskaitos posistemį bei išduoda pareiškėjams pagamintas ESDK.

10. Pagal skyriaus kompetenciją rengia raštų projektus, informacinę medžiagą, nagrinėja prašymus, skundus ir pasiūlymus.

11. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtus gaunamus ir siunčiamus dokumentus.

12. Konsultuoja  kompetencijos ribose gyventojus ir įstaigas telefonu ir žodžiu.        

13. Vkdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.