Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštajį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

3. Žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.


DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – registras) daro įrašus, patvirtinančius gyventojų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vadovaudamasis draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pateiktais tai patvirtinančiais dokumentais.

2. Priima iš apdraustųjų prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir suveda jų duomenis į informacinės sistemos SVEIDRA ESDK išdavimo ir apskaitos posistemį bei išduoda pareiškėjams pagamintas ESDK.

3. Nagrinėja apdraustųjų elektroniniu būdų pateiktus prašymus išduoti ESDK, išspausdina ir išsiunčia ESDK jiems registruotu paštu pagal sąrašą.

4. Priima apdraustųjų prašymus kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, už kurias apdraustasis susimokėjo savo lėšomis, išlaidas, finansinius ir kitus dokumentus, vertina jų teisingumą.

5. Priima apdraustųjų prašymus kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas finansinius ir kitus dokumentus, vertina jų teisingumą.

6. Priima gyventojų prašymus dėl sąnario endoprotezo skyrimo eilės atidėjimo, atstatymo į asmenų, laukiančių sąnario endoprotezo, sąrašus (toliau – sąrašas), asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurios sąrašą asmuo įrašytas, pakeitimo, korespondencijos adreso pakeitimo, banko sąskaitos numerio pakeitimo.

7. Rengia ir išduoda draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpius Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.

8. Paciento prašymu išduoda informacinėje sistemoje SVEIDRA suformuotas duomenų apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pacientui suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas suvestines, duomenų suvestines apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas/kainas paciento sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus.

9. Priima prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus, vertina jų teisingumą.

10. Kompetencijos ribose konsultuoja gyventojus ir įstaigas telefonu ir žodžiu.        

11. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtus gaunamus ir siunčiamus dokumentus.

12. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.