Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštajį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

3. Žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

5.Stebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.

 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

8. Europos duomenų mainų informacinėje sistemoje (EDMIS) registruoja dokumentus, patvirtinančius kitų ES šalių apdraustųjų sveikatos draudimu (toliau – ES šalies apdraustasis) teisę Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir rengia šių šalių kompetentingoms įstaigoms atsakymus apie dokumentų registravimą.

9. Priima apdraustųjų prašymus kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, už kurias apdraustasis susimokėjo savo lėšomis, išlaidas ir vertina jų teisingumą, parengia nustatytos formos dokumentus ir siunčia juos ES šalies kompetentingai sveikatos draudimo įstaigai kompensuojamosios sumos patvirtinimui arba perduoda prašymą svarstyti   Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, teikia paraiškas TLK Finansų ir apskaitos skyriui kompensuojamųjų sumų pervedimui apdraustiesiems, informuoja apdraustuosius apie išlaidų kompensavimą.

10. Vykdo keitimąsi struktūrizuotais elektroniniais dokumentais su kitų ES šalių narių kompetetingomis įstaigomis per Europos elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemą (EESSI). Elektroniniai duomenų mainai vykdomi EESSI įrankio RINA pagalba.

11. Priima gyventojų prašymus dėl sąnario endoprotezo skyrimo eilės atidėjimo, atstatymo į asmenų, laukiančių sąnario endoprotezo, sąrašus (toliau – sąrašas), asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurios sąrašą asmuo įrašytas, pakeitimo, korespondencijos adreso pakeitimo, banko sąskaitos numerio pakeitimo.

12. Rengia ir išduoda draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpius Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.

13. Nesant būtinumui priima iš apdraustųjų prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir suveda jų duomenis į informacinės sistemos SVEIDRA ESDK išdavimo ir apskaitos posistemį, gamina bei išduoda pareiškėjams pagamintas ESDK.

14. Skaičiuoja kiekvieno ketvirčio ir metinį ESDK blankų poreikį ir pateikia ESDK blankų poreikio paraiškas VLK Bendrųjų reikalų skyriui.

15. Atsako už ESDK blankų apskaitą, saugojimą ir paskirstymą darbuotojams.

16. Teikia VLK Bendrųjų reikalų skyriui mėnesines ESDK blankų panaudojimo ataskaitas.

17. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – registras) daro įrašus, patvirtinančius gyventojų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vadovaudamasis draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pateiktais tai patvirtinančiais dokumentais.

18. Gavus duomenų subjekto ar registro duomenų teikėjo pagrįstą prašymą, ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius, pašalina nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis, kai duomenys į registrą įrašyti ne sąveikos būdu.

19. Informuoja registro valdytoją, VLK, apie sąveikos būdu į registrą įrašytus neteisingus, netikslius, neišsamius, nereikalingus ar neteisėtai surinktus gyventojų duomenis.

20. Paciento prašymu išduoda informacinėje sistemoje SVEIDRA suformuotas duomenų apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pacientui suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas suvestines, duomenų suvestines apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas/kainas paciento sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus.

21. Pagal skyriaus kompetenciją rengia raštų projektus, informacinę medžiagą, nagrinėja prašymus, skundus ir pasiūlymus.

22. Konsultuoja  atsakomybės ribose Klaipėdos  TLK veiklos zonos aptarnaujamus gyventojus apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką.

23. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.