Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštajį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

3. Žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

5. Sebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.


DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

8. Konsultuoja TLK veiklos zonai priklausančias Klaipėdos apskrities pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – PAASPĮ) bei asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ) asmenų bei paslaugų vedimo į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos  (toliau -VLK) Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos (toliau – EVIS) dantų protezavimo paslaugų posistemį klausimais, sprendžia ir padeda šalinti problemas, susijusias  su  posistemės veikimu.

9. Priima asmenų, įrašytų į sąrašus iki 2020-12-31, prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus, vertina jų teisingumą bei informuoja asmenis apie išlaidų kompensavimą.

10. Kas mėnesį administruoja iš ASPĮ per EVIS posistemę pateiktas paraiškas ir remiantis jomis sutikrina gautas sąskaitas – faktūras.

11. Kas mėnesį Finansų ir apskaitos skyriui teikia parengtas sąskaitų suvestines, iš ASPĮ gautas sąskaitas-faktūras ir asmenų prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas bei dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus.

12. Rengia notarams pažymas apie mirusiems asmenims priklausančias dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensacijas.

13. Kas ketvirtį ruošia ir teikia VLK dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš PSDF lėšų, ataskaitas.

14. Pagal skyriaus kompetenciją rengia raštų projektus, informacinę medžiagą, nagrinėja prašymus, skundus ir pasiūlymus.

15. Kompetencijos ribose konsultuoja  gyventojus žodžiu ir telefonu.

16. Nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir įgūdžius.

17. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtus gaunamus ir siunčiamus dokumentus.

18. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.