Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUS REIKALAVIMUS:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį  (bakalauras arba magistras) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba socialinių mokslų studijų srities vadybos krypties (sveikatos priežiūros vadyba)  išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos draudimo srityje.

2. Būti susipažinęs su Sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

3. Žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.

 

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

 

1. Koordinuoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus  (toliau – skyrius) Klaipėdos ir Tauragės apskričių TLK atstovų savivaldybėse darbą.

2. Koordinuoja bei kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą pagal pateiktus apdraustųjų prašymus įrašant juos į kitos pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios sąnarių endoprotezavimo paslaugas, eilę, atnaujinant  VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje (EVIS) pasikeitusius asmenų duomenis, informuoja apie tai apdraustuosius, išsiunčiant jiems pranešimus.

3. Nuolat informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis, pastebėtus trūkumus  darbe, siūlo naujas darbo organizavimo formas.

4. Išduoda dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikos apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) kompensuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas kitose Europos Sąjungos šalyse narėse, Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine (toliau – ES šalys), jiems persikėlus nuolat gyventi į šias šalis.

5. Europos duomenų mainų informacinėje sistemoje (EDMIS) registruoja dokumentus, patvirtinančius kitų ES šalių apdraustųjų sveikatos draudimu (toliau – ES šalies apdraustasis) teisę Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ)  gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto, ir rengia šių šalių kompetentingoms įstaigoms atsakymus apie dokumentų registravimą.

6. Priima ASPĮ ataskaitas ir sąskaitas už kitų ES šalių apdraustiesiems Klaipėdos ir Tauragės apskričių asmens sveikatos priežiūros įstaigose suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas. Europos duomenų mainų informacinėje sistemoje suformuoja mokėjimų reikalavimus (S080 dokumentus) ir jų sąvadą pateikia VLK.

7. Registruoja kitų ES šalių narių kompetentingų įstaigų pateiktas E107/S044 formos pažymas/jas atitinkančius struktūrizuotus elektroninius dokumentus ir rengia atsakymus ir/ar prašomus dokumentus Lietuvos Respublikos apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu – Sertifikatus, laikinai pakeičiančius Europos sveikatos draudimo kortelę/E 123 formos pažymas/DA1 dokumentus.

8. Išduoda pažymas apie asmenų draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpius Lietuvos Respublikoje;

9. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – Registras) daro įrašus, patvirtinančius gyventojų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vadovaudamasis draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pateiktais tai patvirtinančiais dokumentais.

10. Gavęs duomenų subjekto ar registro duomenų teikėjo pagrįstą prašymą, ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius, pašalina nereikalingus ar neteisėtai surinktus Registro duomenis, kai duomenys į Registrą įrašyti ne sąveikos būdu.

11. Informuoja registro valdytoją, VLK, apie sąveikos būdu į registrą įrašytus neteisingus, netikslius, neišsamius, nereikalingus ar neteisėtai surinktus gyventojų duomenis.

12. Paciento prašymu išduoda informacinėje sistemoje SVEIDRA suformuotas duomenų suvestines apie PSDF biudžeto lėšomis pacientui suteiktų stacionare asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas, duomenų suvestines apie PSDF biudžeto išlaidas/kainas paciento sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus.

13. Pagal kompetenciją konsultuoja gyventojus apie privalomojo sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką.

14. Prižiūri TLK interneto skiltį “Gyventojams” ir periodiškai teikia atnaujintus informacijos duomenis asmenims, atsakingiems už šių duomenų įkėlimą į svetainę.

15. Esant būtinybei priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu prašymus, rengia ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius Europos sveikatos draudimo kortelę, vykdo jų apskaitą.

16. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtus gaunamus ir siunčiamus dokumentus.

17. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

18. Nesant Gyventojų aptarnavimo vedėjo vykdo jo funkcijas.