Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą vadybos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

3. žinoti Kauno TLK veiklos sritis ir darbo specifiką;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

8. organizuoja ir inicijuoja vidaus kontrolės procesą, rengia periodines ataskaitas, teikia vadovybei pasiūlymus jos palaikymui ir tobulinimui;

9. organizuoja ir inicijuoja rizikos nustatymą Kauno TLK vykdomuose procesuose;

10. stebi, analizuoja, rengia pasiūlymus bei teikia išvadas dėl Kauno TLK vykdomų pokyčių įgyvendinimo;

11. atlieka Kauno TLK veiklos procesų analizę, atlieka nuolatinį procesų žemėlapių atnaujinimą, prireikus, inicijuoja bei rengia jų pakeitimus;

12. organizuoja, esant poreikiui koordinuoja ar rengia, Kauno TLK dokumentų, susijusių su vidaus kontrole, rizikų valdymu, dokumentų valdymu, archyvavimu ir kt. projektus, inicijuoja jų atnaujinimus;

13. bendradarbiauja su kitais Kauno TLK skyriais, kitomis institucijomis vidaus kontrolės ir rizikos valdymo procesų, dokumentų valdymo ir saugojimo klausimais;

14. organizuoja, esant poreikiui koordinuoja ar atlieka, Kauno TLK dokumentų, apskaitą ir valdymą, įskaitant archyvinių dokumentų naudojimą, saugojimą Kauno TLK archyve bei perdavimą Kauno regioniniam archyvui;

15. apmoko naujus bei konsultuoja darbuotojus darbui su Dokumentų valdymo informacine sistema (toliau - DVS (DVIS));

16. atlieka DVS (DVIS) priežiūrą naudotojo teisėmis, užtikrina korektišką dokumentų užregistravimą, savalaikį užduočių atlikimą DVS (DVIS) bei užregistruotų dokumentų paskirstymą;

ontroliuoja darbuotojų, atsakingų už dokumentų valdymo sritį, atliekamas funkcijas;

17. DVS (DVIS) rengia ataskaitas ir analizuoja turimus duomenis, esant poreikiui inicijuoja DVS (DVIS) funkcijų pakeitimus/papildymus;

18. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

19.  atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

20. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

21. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavedimus kompetencijos ribose.