Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą vadybos ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą arba aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo arba korupcijos prevencijos srityje;

2. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius atsparios korupcijai aplinkos kūrimą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe bei civilinę saugą, gaisrinę saugą, gebėti juos taikyti praktikoje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

4. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

9. organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant;

10. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;

11. tvarko ir (ar) nagrinėja vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sistemina tų duomenų nagrinėjimo rezultatus;

12. organizuoja ir (ar) atlieka Kauno TLK darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių  interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;

13. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ar organizuoja jo rengimą, atlieka šio plano įgyvendinimo stebėseną;

14. kontroliuoja, kaip Kauno TLK darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais;

15. dalyvauja Valstybės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų veiklos planų įgyvendinime, periodiškai ar pagal poreikį teikiant duomenis VLK, kontroliuoja jų savalaikį pateikimą;

16. organizuoja ir koordinuoja Kauno TLK stebėtojų tarybos posėdžius, rengia protokolus;

17. užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe bei civilinę saugą, gaisrinę saugą, instruktuoja priimamus darbuotojus, kontroliuoja, kaip vykdomi darbų saugos ir sveikatos darbe bei gaisrinės saugos reikalavimai;

18. organizuoja ir koordinuoja viešinimo veiklą;

19. organizuoja pagal kompetenciją informacijos bendroje ligonių kasų interneto svetainėje peržiūrą ir savalaikį atnaujinimą;

20. koordinuoja, esant poreikiui rengia, dokumentų, susijusių su veiklos planų įgyvendinimu, viešinimo veikla, darbuotojų sauga ir sveikata darbe bei civiline sauga, gaisrine sauga, ir kt. projektus, inicijuoja jų atnaujinimus;

21. dalyvauja atsparios korupcijai aplinkos Kauno TLK kūrime ir įgyvendinime;

22. kontroliuoja Kauno TLK automobilių naudojimą, priežiūrą, remontą, apsaugą, draudimą;

23. metodiškai vadovauja veiklos procesų analizės, rizikų nustatymo, vidaus kontrolės klausimais;

24. atstovauja Kauno TLK kitose  įstaigose, institucijose, organizacijose bei bendradarbiauja su Kauno TLK skyriais priskirtų funkcijų apimtyje;

25. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, paklausimus bei skundus ir rengia atsakymų projektus;

26. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

27. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

28. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

29. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

30. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.