Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Planuoja Kauno TLK veiklos išlaidas, sudaro išlaidų sąmatą ir jos patikslinimus, kontroliuoja jos vykdymą, prekių ir paslaugų apskaitą pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, finansavimo lėšų ir materialinių vertybių apskaitą.

 11. Rengia ketvirtinių ir metų biudžeto vykdymo atskaitomybę ir Kauno TLK veiklos ir administruojamo PSDF tarpinių ir metų finansinės atskaitomybės rinkinius bei pateikia nustatyta tvarka ir terminais.

 12. Siekiant užtikrinti PSDF biudžeto asignavimų tinkamą panaudojimą, vykdo išankstinę finansų kontrolę, vadovaujantis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

 13. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

 14. Užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 16.2. studijų kryptis – ekonomika;

 16.3. studijų kryptis – finansai;

 16.4. studijų kryptis – vadyba;

 16.5. studijų kryptis – verslas;

arba:

 16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 16.7. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

 16.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.