Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai ir steigėjui teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose, santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis, fiziniais bei juridiniais asmenimis, prireikus koordinuoja atstovavimą, prireikus rengia procesinius dokumentus ir susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja procesinių dokumentų, susijusių dokumentų rengimą.

10. Koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos personalo valdymą, viešųjų pirkimų planavimą ir organizavimą, TLK dokumentų valdymą, viešinimo veiklą, ūkinę veiklą bei užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas.

11. Organizuoja ir (ar) vykdo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens (karjeros valstybės tarnautojo) pavyzdiniame pareigybės aprašyme privalomas be išimties vykdyti nustatytas funkcijas.

12. Prižiūri kaip funkcionuoja vidaus kontrolės sistema.

13. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

14. Užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 16.2. studijų kryptis – teisė;

 16.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

 16.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.