Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo vartotojų kompiuterių programomis patirtį;
1.2.    būti susipažinęs su operacine sistema Windows, puikiai dirbti programų paketo MS Office priemonėmis, turėti darbo su duomenų bazėmis patirties;
1.3.    būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.5.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.6.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
2.1.     priima iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) sąskaitas už kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių apdraustiesiems suteiktas kompensuojamąsias paslaugas, suteiktų kompensuojamųjų paslaugų apskaitos dokumentų kopijas, vertina pateiktų dokumentų duomenų atitiktį IS „Sveidra“ duomenims;
2.2.    pagal pateiktus dokumentus parengia individualų kiekvieno kitos ES šalies apdraustojo sveikatos priežiūros Lietuvos Respublikoje išlaidų kompensavimo reikalavimą SED S080, formuoja ir teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos formos priimtų apmokėti sąskaitų suvestinę ataskaitą;
2.3.    konsultuoja ASPĮ dėl ES šalių piliečiams Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos;
2.4.    atlieka eilių gauti sveikatos priežiūros paslaugas stebėseną;
2.5.    ruošia suinteresuotosioms šalims informaciją iš informacinės sistemos „Sveidra“;
2.6.    formuoja ir nagrinėja statistines ataskaitas iš informacinėje sistemoje „Sveidra“ esančių duomenų administracijai, kitiems Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) skyriams ir skelbia ligonių kasų interneto svetainėje;
2.7.    analizuoja  informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esančią informaciją, susijusią su privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamomis paslaugomis, vaistais, medicinos pagalbos priemonėmis, formuluoja išvadas ir pasiūlymus;
2.8.    atsako, kad konfidenciali informacija ir duomenys, esantys informacinėje sistemoje, būtų naudojami pagal paskirtį, taip pat yra atsakingas už tvarkomų duomenų, parengtų ataskaitų ir suvestinių teisingumą;
2.9.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.10.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.11.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.12.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus darbuotojus;
2.13.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.14.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.