Pareigų aprašymas Spausdinti

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. Turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje; 
1.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
1.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.5. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Organizuoja ir dalyvauja vykdant personalo atrankas, konkursus. Tvarko Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) personalo priėmimo į pareigas, perkėlimo ir atleidimo dokumentus.
2.2. Padeda struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą TLK.
2.3. Organizuoja atostogų suteikimą personalui, rengia darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką, koordinuoja jo įgyvendinimą.
2.4. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, teikia juos TLK Finansų ir apskaitos skyriui. 
2.5. Rengia TLK teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais.
2.6. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir kitose įdiegtose informacinėse sistemose, susijusiose su personalu.
2.7. Formuoja, tvarko ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas personalo klausimais.
2.8. Tvarko TLK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų išdavimą ir apskaitą.
2.9. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo vykdymą.
2.10. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.
2.11. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
2.12. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja privačių interesų deklaravimo procesą TLK, kontroliuoja ir prižiūri, kaip darbuotojai laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. 
2.13. Rengia ataskaitas ir informaciją personalo klausimais, nustatyta tvarka teikia kitoms institucijoms, TLK Finansų ir apskaitos skyriui.
2.14. Rūpinasi TLK kokybės vadybos sistemos priežiūra, palaikymu ir nuolatiniu gerinimu. Koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo nustatytų TLK veiklos procesų žemėlapių rengimą, peržiūrėjimą, skelbimą TLK nustatyta tvarka.
2.15. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, skyriaus vedėjui pavedus, kompetencijos ribose juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.
2.16. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2.17. Pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymus. 
2.18. TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais. 
2.19. Vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Administravimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.