BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Kitoje ​Europos Sąjungos šalyje suteiktos būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimas (paslaugą teikia teritorinės ligonių kasos)

Eil. Nr. Pavadinimas   Aprašymas
1 Administracinės paslaugos kodas   PAS1949
2 Administracinės paslaugos versija   1
3 Administracinės paslaugos pavadinimas   Kitoje Europos Sąjungos šalyje suteiktos būtinosios medicinos pagalbos išlaidų kompensavimas
4 Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

 

 

 

Paslaugos aprašymas

 

 

 

Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo (toliau – LR apdraustasis), pageidaujantis gauti Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalis) jam suteiktų ir asmeninėmis lėšomis apmokėtų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensaciją, turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti jį teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) asmeniškai arba atsiųsti paštu.

Veiksmai:

1. LR apdraustasis pateikia TLK Gyventojų aptarnavimo skyriui užpildytą prašymą kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas kartu su reikiamais dokumentais vienu iš šių būdų:

a) asmeniškai;

b) per įgaliotąjį asmenį;

c) paštu.

2. TLK registruoja gautą prašymą. Jei TLK, patikrinusi pateiktą prašymą ir kitus dokumentus, nusprendžia, kad LR apdraustojo išlaidos sveikatos priežiūrai gali būti kompensuojamos, prašymą pateikęs asmuo žodžiu supažindinamas su išlaidų kompensavimo tvarka ir jam įteikiama Pažyma apie priimtus dokumentus, kurioje nurodoma papildoma informacija apie kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimo tvarką. Vadovaudamasis šia pažyma, asmuo pasirenka vieną iš galimų išlaidų kompensavimo būdų:

1 būdas – išlaidas kompensuoti pagal ES šalyje, kurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas;

2 būdas – išlaidas kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, neviršijant faktinių apdraustojo išlaidų būtinajai medicinos pagalbai.

3. TLK tikrina gautus dokumentus. Jeigu nustatoma, kad asmuo, kuriam kitos ES šalies gydymo įstaigoje buvo suteiktos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, šių paslaugų teikimo metu nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, jis nepateikia finansinių dokumentų originalų arba pagal pateiktus dokumentus nustatoma, kad  LR apdraustajam buvo suteiktos planinės sveikatos priežiūros paslaugos, TLK darbuotojas per 14 darbo dienų informuoja asmenį apie atsisakymą patenkinti prašymą ir nurodo atsisakymo priežastį.

4. Jei LR apdraustasis pasirenka 1 išlaidų kompensavimo būdą:

4.1. TLK darbuotojas užpildo E 126 formos pažymos A dalį ir kartu su būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijomis išsiunčia ES šalies, kurioje buvo suteiktos medicinos paslaugos, sveikatos draudimo įstaigai;

4.2. gavusi ES šalies sveikatos draudimo įstaigos atsakymą, TLK, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, raštu pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK)  informaciją apie per mėnesį iš ES šalių gautus atsakymus dėl kompensuotinų sumų ir tai patvirtinančius dokumentus;

4.3. jei ES šalies sveikatos draudimo įstaiga nusprendžia nekompensuoti suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų, TLK darbuotojas apie tai per 5 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.

5. Jei LR apdraustasis pasirenka 2 išlaidų kompensavimo būdą, TLK sudaryta ES šalyse suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimo komisija (toliau – Komisija) priima sprendimą dėl LR apdraustojo išlaidų sveikatos priežiūrai kompensavimo ir kompensuotinos sumos dydžio:

5.1. jei priimamas sprendimas kompensuoti LR apdraustojo išlaidas, TLK informaciją apie kompensuotiną sumą ir ją patvirtinančius dokumentus raštu pateikia VLK;

5.2. jei priimamas sprendimas  nekompensuoti LR apdraustojo išlaidų, TLK per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos raštu apie tai informuoja prašymą pateikusį asmenį.

Tais atvejais, kai ES šalies sveikatos draudimo įstaigos užpildytos E 126 formos pažymos B dalies 10 skyriuje „Pastabos" nurodoma, kad pagal tos ES šalies nacionalinius teisės aktus negalima įvertinti suteiktų būtinosios medicinos pagalbos išlaidų ir nustatyti kompensuotinos sumos, arba nurodoma, kad būtinosios medicinos pagalbos paslaugos buvo suteiktos gydymo įstaigoje, nepriklausančioje tos šalies nacionalinei sveikatos sistemai, sprendimą dėl kompensuotinos sumos dydžio priima Komisija.

6. Gauti dokumentai registruojami VLK ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos į prašyme nurodytą asmens banko sąskaitą pervedama kompensuotina suma, apie pervedimą elektroniniu paštu informuojant TLK.

7. TLK, gavusi informaciją, nedelsdama raštu informuoja prašymą pateikusį LR apdraustąjį apie lėšų pervedimą.

   

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Jei per 5 mėnesius nuo E 126 LT formos pažymos išsiuntimo ES šalies, kurioje LR apdraustajam buvo suteiktos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, sveikatos draudimo įstaigai (arba susižinojimo tarnybai, jei buvimo vietos įstaiga nežinoma) dienos negaunamas atsakymas, TLK kas 3 mėnesius registruotu laišku siunčia tos ES šalies susižinojimo tarnybai raštą dėl duomenų apie kompensuojamąją sumą pateikimo ir E 126 LT formos pažymos, medicinos dokumentų išrašų ir finansinių dokumentų kopijas.

Jei per 12 mėnesių nuo pirmojo E 126 LT formos pažymos išsiuntimo ES šalies, kurioje apdraustajam buvo suteiktos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, sveikatos draudimo įstaigai (arba susižinojimo tarnybai, jei ES šalies sveikatos draudimo įstaiga nežinoma) dienos negaunamas atsakymas, TLK raštu kreipiasi į LR apdraustąjį (arba pareiškėją), informuodama jį apie TLK veiksmus, kuriais buvo siekiama išsiaiškinti kompensuojamosios sumos dydį, ir siūlo kompensuoti LR apdraustojo išlaidas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas.

Jei per 6 kalendorinius mėnesius negaunamas LR apdraustojo raštiškas sutikimas, kad jo išlaidos būtų kompensuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, TLK kas 3 mėnesius registruotu laišku siunčia tos ES šalies susižinojimo tarnybai raštą dėl duomenų apie kompensuojamąją sumą pateikimo ir E 126 LT formos pažymos, medicinos dokumentų išrašų ir finansinių dokumentų kopijas.

Prašymai ir jų priedai saugomi TLK tol, kol iš ES šalies įstaigos gaunamas atsakymas – E 126 LT formos pažyma su užpildyta B dalimi.

5 Administracinės paslaugos gavėjas   Apdraustieji
6 Administracinės paslaugos teikimo būdas   Neelektroninė paslauga
7 Administracinės paslaugos suteikimo kaina   Teikiama nemokamai
8 Administracinės paslaugos rezultatas   ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimas
9 Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  

Procedūrų, susijusių su LR apdraustųjų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje ES šalyje, kompensavimu, trukmė priklauso nuo apdraustojo pasirinkto išlaidų kompensavimo būdo:

1. jei apdraustasis pasirenka išlaidų kompensavimą pagal ES šalyje galiojančias paslaugų kainas, išlaidos kompensuojamos tik gavus šalies, kurioje jam buvo suteiktos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, sveikatos draudimo įstaigos atsakymą apie kompensuotiną sumą;

2. jei apdraustasis pasirenka išlaidų kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, kompensacija jam pervedama per 2 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo iš TLK dienos.

10 Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą  

1. 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje;

2. 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką;

3. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo;

4. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (su paskutiniais pakeitimais, atliktais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202; OL 2006 L 77, p. 1);

5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką;

6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

7. VLK direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";

9. VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo".

11 Paslaugos inicijavimo forma   Prašymas kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas (patvirtinta forma)  
12 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

1. Prašymas kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. jei LR apdraustojo būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas apmokėjo vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas – paskyrimą globėju (rūpintoju) arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai (arba šių dokumentų oficialios kopijos) ir paslaugas gavusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. medicinos dokumentų išrašų kopijos;

5. finansinių dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo kitoje ES šalyje gavo būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir apmokėjo šių paslaugų išlaidas (arba jos buvo apmokėtos kito fizinio asmens lėšomis), ir turinčių rekvizitus, leidžiančius nustatyti asmens tapatybę, gydymo įstaigą, kurioje pacientui buvo suteiktos paslaugos, bei sumokėtą sumą, originalai.

13 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)   Naudojamasi Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis (centrinė registro tvarkymo įstaiga – VLK).
14 Administracinės paslaugos teikėjas Atsakingas padalinys

TLK Gyventojų aptarnavimo skyriai

    Paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Justina Izotovė;

vyriausioji specialistė Dalia Butkutė

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Asta Stančauskienė;

vyriausioji specialistė Justina Mickeliūnaitė

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Aušra Kačinskaitė;

vyriausioji specialistė Eglė Komskytė;

vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Ingrida Rilienė;

Panevėžio TLK

Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Regina Gudašienė;

Kontrolės skyrius:

vyriausioji specialistė Aldona Stukienė

    Telefonas

+370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio)

Vilniaus TLK +370 5 21 94362;

Kauno TLK: +370 37 30 0578; +370 37 32 2005;

Klaipėdos TLK: +370 46  38 0473;  +370 46  21 1666;

Šiaulių TLK: +370 41 52 0324; +370 41  52 6535;

Panevėžio TLK +370 45 52 6780

    Faksas

Vilniaus TLK +370 5 27 91424;

Kauno TLK +370 37 32 0636;

Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;

Šiaulių TLK +370 41 52 6528;

Panevėžio TLK +370 45 58 3789

    El. paštas

Vilniaus TLK:

justina.izotove@vlk.lt;

dalia.butkute@vlk.lt

Kauno TLK:

asta.stancauskiene@vlk.lt;

justina.mickeliunaite@vlk.lt

Klaipėdos TLK:   

ausra.kacinskaite@vlk.lt;

egle.komskyte@vlk.lt;

dainora.burniauskiene@vlk.lt.

Šiaulių TLK:

ingrida.riliene@vlk.lt;

inga.kvedariene@vlk.lt

Panevėžio TLK:

regina.gudasiene@vlk.lt;

aldona.stukiene@vlk.lt

15

Administracinės paslaugos koordinatorius

Atsakingas padalinys

VLK Tarptautinių reikalų skyrius

Patarėja Neringa Šafranavičienė
​Telefonas +370 5 21 01591
​Faksas +370 5 23 64111
​El. paštas neringa.safranaviciene@vlk.lt

 

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinys TLK gyventojų aptarnavimo skyriai
    Paslaugos vadovas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė;

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė;

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė;

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė;

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė

    Telefonas

Vilniaus TLK +370 5 26 61338;

Kauno TLK +370 37 32 2005;

Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;

Šiaulių TLK +370 41 59 6136;

Panevėžio TLK +370 45 50 8761

    El. paštas

lina.vitkauskiene@vlk.lt;

rasa.valinskaite-barsceviciene@vlk.lt;

salvinija.andriusiene@vlk.lt;

inga.kvedariene@vlk.lt;

sigita.paulauskiene@vlk.lt

16 Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugas, sekos schema   Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema
17 Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą   Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas formą rasti VLK interneto svetainėje)
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26