BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimas, keitimas (paslaugą teikia teritorinės ligonių kasos)

Eil. Nr. Pavadinimas   Aprašymas
1 Administracinės paslaugos kodas   PAS1953
2 Administracinės paslaugos versija   1
3 Administracinės paslaugos pavadinimas   Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimas, keitimas
4 Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

Vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalis) apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į kitą ES šalį, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos valstybinio sveikatos draudimo lėšomis. Norėdami pasinaudoti šia teise, laikinai vykstantys į ES šalis asmenys turi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau –  ESDK arba kortelė) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį ESDK.

Kortelės išduodamos ir keičiamos tik Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims (toliau – LR apdraustasis).

Jei viešnagės ES šalyje metu LR apdraustajam reikia suteikti būtinąją medicinos pagalbą ir į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ar teritorines ligonių kasas (toliau – TLK) kreipiasi ES šalies kompetentinga įstaiga ar gydymo įstaiga, kreipimosi metu teikianti LR apdraustajam būtinąją medicinos pagalbą, su prašymu patvirtinti, kad šią pagalbą gaunantis asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, TLK nedelsdama išduoda sertifikatą, laikinai pakeičiantį ESDK (toliau – sertifikatas), ir jį išsiunčia  prašyme nurodytu adresu.

Veiksmų seka, kai kreipiasi LR apdraustasis:

1. LR apdraustasis pateikia TLK užpildytą prašymą išduoti ESDK sau ir (ar) savo nepilnamečiams šeimos nariams vienu iš šių būdų:

a) asmeniškai;

b) per įgaliotąjį asmenį;

c) paštu;

d) elektroniniu paštu;

e) faksu;

f) elektroniniu būdu, prisijungus prie privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra" ESDK išdavimo ir apskaitos posistemio (toliau – ESDK posistemis) per Elektroninius valdžios vartus adresu https://e.vlk.lt/auth/start.html

2. TLK darbuotojas patikrina, ar kortelę užsakantis asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu:

a) jei nėra duomenų apie ESDK užsakiusio asmens draustumą arba jis neturi teisės gauti ESDK, TLK darbuotojas žodžiu arba raštu paaiškina prašymo netenkinimo priežastis ir suteikia reikiamą informaciją apie dokumentus, patvirtinančius asmens teisę būti LR apdraustuoju ir gauti ESDK;

b) jei ESDK prašantis asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, jo prašymas registruojamas ESDK posistemyje ir suteikiama informacija apie kortelės išdavimo datą:

– žodžiu, jei pildo prašymą atvykęs į TLK;

– raštu arba el. paštu, jei prašymas pildomas raštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu, prisijungus prie ESDK posistemio per Elektroninius valdžios vartus.

3. ESDK išduoda ar pakeičia ta TLK, kuriai pateikiamas LR apdraustojo prašymas (ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo TLK dienos).

4. LR apdraustasis gali pasirinkti vieną iš ESDK atsiėmimo būdų:

– asmeniškai atvykti į TLK;

– atsiimti gali jo įgaliotas asmuo, atvykęs į TLK;

– gauti registruotu paštu savo prašyme nurodytu adresu (Lietuvos Respublikos teritorijoje). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ESDK siunčiama registruotu paštu 1 kartą. Jei per pašto nurodytą terminą asmuo, gavęs TLK pranešimą el. paštu, neatsiima kortelės iš pašto skyriaus, jis asmeniškai turi atvykti į TLK. Sertifikatas išduodamas LR apdraustojo, ES šalies buvimo vietos įstaigos arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios jam būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, prašymu. TLK išduoda sertifikatą asmeniškai arba išsiunčia jį prašyme nurodytu adresu.

Sertifikatas išduodamas:

a) jei iki LR apdraustojo draudimo pabaigos yra likę mažiau nei du mėnesiai;

b) jei LR apdraustasis išvyksta į ES šalis neturėdamas kortelės arba negali jos pateikti gydymo įstaigai dėl objektyvių priežasčių, TLK, gavusi paštu, elektroniniu paštu ar faksu paties apdraustojo prašymą arba gyvenamosios ar buvimo vietos įstaigos išduoto struktūrizuoto elektroninio dokumento (SED) S044 popierinę formą, arba E 001 formos pažymą, arba E 107 formos pažymą, nedelsdama išduoda sertifikatą ir jį išsiunčia apdraustojo prašyme arba gyvenamosios ar buvimo vietos įstaigos išduotame dokumente nurodytu adresu;

c) jei į TLK ar VLK tiesiogiai kreipiasi kitos ES šalies gydymo įstaiga, kreipimosi metu teikianti LR apdraustajam būtinąją medicinos pagalbą, su prašymu patvirtinti, kad šią pagalbą gaunantis asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, TLK nedelsdama išduoda sertifikatą ir jį išsiunčia gydymo įstaigos prašyme nurodytu adresu;

d) jei LR apdraustajam pateikus prašymą nėra galimybės laiku išduoti kortelę, TLK jam arba jo įgaliotam asmeniui išduoda sertifikatą ir informuoja, kada asmuo gali atsiimti kortelę;

e) LR apdraustasis gali pats elektroniniu būdu, prisijungęs per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt), užpildyti nustatytos formos prašymą išduoti sertifikatą, laikinai pakeičiantį kortelę, ir suformuoti sau ir (ar) nepilnamečiams savo šeimos nariams šį sertifikatą.

    Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

LR apdraustasis gali turėti tik vieną galiojančią kortelę. Jei jam anksčiau buvo išduota ESDK ir jos galiojimas dar nesibaigė, prieš užsakydamas naują ESDK apdraustasis turi grąžinti TLK senąją kortelę.

Jei LR apdraustasis praranda ar sugadina galiojančią kortelę, jis turi sumokėti 14,48 euro į einamąją VLK sąskaitą už prarastos ar sugadintos kortelės keitimą. Pateikus policijos pažymą apie kortelės vagystę ar praradimą dėl stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos poveikio, naujoji kortelė išduodama nemokamai. TLK lieka policijos pažymos kopija, patvirtinta korteles išduodančio TLK darbuotojo parašu.

ESDK išduodama ne trumpesniam kaip 2 mėnesių ir ne ilgesniam kaip 18 metų laikotarpiui:

a) LR apdraustiesiems, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už kuriuos šias įmokas moka draudėjai SDĮ 17 str. 2–7 dalyse nustatyta tvarka, – 4 metams;

b) asmenims iki 18 metų – iki jiems sukaks 18 metų;

c) moksleiviams ir studentams – vieniems mokslo metams arba iki einamųjų mokslo metų pabaigos;

d) Užimtumo tarnyboje užsiregistravusiems bedarbiams, išvykstantiems ieškoti darbo į ES šalis, – iki Užimtumo tarnybos išduotame dokumente U2 nurodyto termino;

e) Užimtumo tarnyboje užsiregistravusiems bedarbiams – 2 mėnesiams;

f) asmenims, kurie, vadovaujantis SDĮ 6 str. 4 dalies 1, 3, 12, 13, 14 ir 16 punktais, laikomi apdraustaisiais valstybės lėšomis, – 10 metų;

g) kitų grupių apdraustiesiems išduodama ne daugiau kaip 4 metus galiojanti kortelė, atsižvelgiant į teisinio statuso, suteikiančio teisę į privalomąjį sveikatos draudimą valstybės lėšomis, galiojimo terminą.

ESDK keičiama, jeigu:

a) pasikeičia LR apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas;

b) tampa netinkama naudoti;

c) joje yra netikslių įrašų;

d) pasibaigia galiojimo laikas;

e) LR apdraustojo pageidavimu, jei iki ESDK galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai.

Jeigu LR apdraustasis ESDK keičia dėl vardo, pavardės, asmens kodo pasikeitimo arba dėl netikslių įrašų, nauja kortelė išduodama tik po to, kai apdraustojo duomenys pakeičiami ar patikslinami Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje ir Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre.

ESDK galiojimas nutraukiamas automatiškai. ESDK negalioja:

a) pasibaigus jos galiojimo laikui;

b) LR apdraustajam mirus – nuo jo mirties datos;

c) netekus LR apdraustojo statuso – nuo šio statuso netekimo datos;

d) jei ji anuliuojama – nuo anuliavimo užregistravimo ESDK posistemyje datos.

ESDK anuliuojama, jeigu:

a) priklauso apdraustojo statuso netekusiam asmeniui;

b) paaiškėja aplinkybės, dėl kurių ESDK negalėjo būti išduota. Šiuo atveju TLK darbuotojas raštu kreipiasi į asmenį, kuriam ESDK buvo išduota, ir paprašo ją grąžinti TLK;

c) kortelė prarandama;

d) kortelė yra suklastota;

e) pasikeičia apdraustojo vardas, pavardė ar asmens kodas;

f) yra netinkama naudoti;

g) ESDK įrašai yra netikslūs;

h) apdraustojo pageidavimu, jei iki ESDK galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai;

e) apdraustasis ESDK neatsiima 6 mėnesius nuo jos atspausdinimo datos.

Sertifikatas išduodamas prašyme išduoti sertifikatą ar struktūrizuotame dokumente nurodytam laikotarpiui. Jei LR apdraustojo privalomasis sveikatos draudimas baigiasi anksčiau, nei nurodoma prašyme išduoti sertifikatą ar struktūrizuotame dokumente, sertifikatas išduodamas iki LR apdraustojo privalomojo sveikatos draudimo termino pabaigos."

5 Administracinės paslaugos gavėjas  

Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys;

užsienio valstybės įstaiga

6 Administracinės paslaugos teikimo būdas   Neelektroninė paslauga; elektroninė paslauga
7 Administracinės paslaugos suteikimo kaina   Teikiama neatlygintinai
8 Administracinės paslaugos rezultatas   ESDK išdavimas; sertifikato, laikinai pakeičiančio ESDK, išdavimas
9 Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  

ESDK išduodama ar pakeičiama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo TLK dienos;

sertifikatas, laikinai pakeičiantis ESDK, išduodamas iš karto (tą pačią dieną).

10 Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą  

1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo;
2. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir įgyvendinimo tvarką;
3. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2009 m. birželio 12 d. sprendimas Nr. S1 dėl ESDK;
4. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
5. VLK direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo";
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
7. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"

11 Paslaugos inicijavimo forma  

Prašymas išduoti ESDK (patvirtinta forma)

Prašymas išduoti sertifikatą (patvirtinta forma)

12 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Jei kreipiasi asmuo, jis turi pateikti:

1. užpildytą prašymą išduoti ESDK;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus (papildomai teikiami dokumentai) – jei kreipiasi ESDK prašančio asmens atstovas;
4. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (papildomai teikiami dokumentai), – jei Registre nėra duomenų apie asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu.

Jei kreipiasi užsienio valstybės kompetentinga įstaiga, ji turi pateikti E 001 formos pažymą arba E 107 formos pažymą, arba struktūrizuoto elektroninio dokumento (SED) S044 popierinę formą, užpildytą šios įstaigos.

Atsiimdamas ESDK, asmuo turi pateikti:

a) prašymo originalą, jei prašymas buvo pateiktas faksu ar elektroniniu paštu;

b) savo asmens dokumentą;

c) apdraustojo, kuriam išduodama ESDK, asmens dokumento kopiją, – jei ESDK atsiima apdraustojo prašyme nurodytas arba kitas įgaliotasis asmuo;

d) globą, rūpybą ar teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba jo oficialią kopiją – jei ESDK atsiima neveiksnaus piliečio globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas ir jei šis dokumentas ar jo kopija nebuvo pateikta kartu su prašymu;

e) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą atsiimti ESDK ir apdraustojo, kuriam išduodama ESDK, asmens dokumento kopiją, – jei ESDK atsiima prašyme nenurodytas asmuo;

f) ankstesnę ESDK – jeigu jos galiojimo terminas nepasibaigęs ir ji nėra prarasta;

g) banko kvitą, patvirtinantį, kad asmuo sumokėjo 14,48 Eur už prarastos ar sugadintos kortelės keitimą.

13 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  

Naudojamasi:
• Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis (centrinė registro tvarkymo įstaiga – VLK);
• ESDK posistemiu.

14 Administracinės paslaugos teikėjas Atsakingas padalinys TLK gyventojų aptarnavimo skyriai
    Paslaugos teikėjas  

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Justina Izotovė;

vyriausioji specialistė Dalia Butkutė;

vyresnioji specialistė Viktorija Klinavičienė

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Justina Mickeliūnaitė;

vyriausioji specialistė Asta Stančauskienė.

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė;

vyriausioji specialistė Eglė Komskytė.

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Deimantė Vaškienė;

vyriausioji specialistė Ingrida Rilienė;

vyriausioji specialistė Valerija Šaulienė;

vyriausioji specialistė Regina Vitkauskienė.

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius:

vyriausioji specialistė Laura Nakrošienė;

vyriausioji specialistė Regina Gudašienė

    Telefonas

Bendruoju telefono numeriu: (85) 232 2222 arba +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio);

Vilniaus TLK +370 5 21 94362;

Kauno TLK +370 37 30 0578;

Klaipėdos TLK: +370 46  38 0473;

 +370 46  21 1666;

Šiaulių TLK: +370 41  52 6535;

 +370 41 52 0324; +370 44 47 5343;

Panevėžio TLK +370 45 50 8761

    Faksas

Vilniaus TLK +370 5 27 91424;

Kauno TLK +370 37 32 0636;

Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;

Šiaulių TLK +370 41 52 6528;

Panevėžio TLK +370 45 58 3789

    El. paštas

Vilniaus TLK:

justina.izotove@vlk.lt;

dalia.butkute@vlk.lt;

viktorija.klinavicienė@vlk.lt

Kauno TLK:

justina.mickeliunaite@vlk.lt;

asta.stancauskiene@vlk.lt

Klaipėdos TLK:   

dainora.burniauskiene@vlk.lt;

egle.komskyte@vlk.lt

Šiaulių TLK:

deimante.vaskiene@vlk.lt;

ingrida.riliene@vlk.lt;

valerija.sauliene@vlk.lt;

regina.vitkauskiene@vlk.lt

Panevėžio TLK:

laura.nakrosiene@vlk.lt;

regina.gudasiene@vlk.lt

15 Administracinės paslaugos koordinatorius Atsakingas padalinys

VLK Tarptautinių reikalų skyrius

Patarėja Neringa Šafranavičienė

+370 5 21 01591

+370 5 23 64111

neringa.safranaviciene@vlk.lt

 

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinys TLK gyventojų aptarnavimo skyriai
    Paslaugos vadovas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė;

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė;

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė;

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė;

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė

    Telefonas

Vilniaus TLK +370 5 26 61338;

Kauno TLK +370 37 32 2005;

Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;

Šiaulių TLK +370 41 59 6136;

Panevėžio TLK +370 45 50 8761

    El. paštas

lina.vitkauskiene@vlk.lt;

rasa.valinskaite-barsceviciene@vlk.lt

salvinija.andriusiene@vlk.lt;

inga.kvedariene@vlk.lt

sigita.paulauskiene@vlk.lt

16 Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schema   Administracinės paslaugos teikimo neelektroniniu ir elektroniniu būdu schemos
17 Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą  

Neelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo išduoti ESDK formą atsisiųsti iš TLK bei VLK interneto svetainių).

Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – III dvipusės sąveikos lygis (paslaugos gavėjui suteikiama galimybė prašymą išduoti ESDK pateikti el. paštu  ar prisijungus per Elektroninius valdžios vartus, tačiau pati paslauga suteikiama ne elektroniniu būdu).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26