Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1P-121

PASLAUGŲ EKSPERTIZĖS IR KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A1. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio biomedicinos mokslų studijų srities medicinos studijų krypties išsilavinimą ir 3 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ir ekspertizės srityje;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Analizuoja ir apibendrina duomenis, susijusius su prevencinių programų, odontologijos ir dantų protezavimo paslaugų bei greitosios medicinos pagalbos teikimu; 
4.2. Teikia siūlymus dėl prevencinių programų, odontologijos ir dantų protezavimo bei greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo optimizavimo;
4.3. Vertina suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikimą nustatytiems reikalavimams;
4.4. Teikia siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo mechanizmų,  prioritetinių kompensavimo krypčių nustatymo;
4.5. Teikia siūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ateinančiu PSDF biudžeto planavimo periodu;
4.6. Teikia metodinę pagalbą teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo klausimais; 
4.7. Teikia siūlymus dėl TLK atliekamos kontrolės krypčių ir apimčių;
4.8. Teikia siūlymus dėl prioritetinių kontrolės krypčių sąrašų ir stebėsenos rodiklių; 
4.9. Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir gyventojus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo klausimais;
4.10. Teikia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, internetinės VLK svetainės atnaujinimui bei Skyriaus kompetencijai priskirtų dokumentų kataloguose intranete;
4.11. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.12. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.14. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.15. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.16. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.