Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. 1P-69


VAISTŲ KOMPENSAVIMO SKYRIAUS
 SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Vaistų kompensavimo skyriaus (toliau – Skyriaus)  specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Farmacijos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti universitetinių sveikatos mokslų studijų krypties baigtą medicinos arba farmacijos studijų krypties trijų kursų programą;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Rengia analizes apie  Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto išlaidas kompensuojamiesiems vaistams bei MPP ir jų suvartojimą bei jomis pagrįstus pranešimus (pristatymus);
4.2. Pagal kompetenciją vertina pateiktas paraiškas dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įtraukimo į kompensavimo sistemą;
4.3. Pagal kompetenciją kontroliuoja su Skyriaus veikla susijusių sutarčių vykdymą (tikrina, ar sutartyse nurodomi teisingi vaistų pavadinimai, kiekiai, ar yra visi reikiami parašai, ar laikomasi kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui keliamų reikalavimų);
4.4. Teikia skyriuje turimą informaciją kitiems VLK padaliniams bei teritorinėms ligonių kasoms, esant jų motyvuotam prašymui;
4.5. Teikia fiziniams asmenims ir sveikatos priežiūros specialistams farmacinę informaciją apie kompensuojamuosius vaistinius preparatus, racionalų kompensuojamųjų vaistinių preparatų vartojimą;
4.6. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.7. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.8. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai; už darbuotojui pavestų funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.