Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.
    įsakymu Nr.: 1P-335

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TARPTAUTINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. tarptautiniai ryšiai.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. ES šalių socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo privalomojo sveikatos draudimo srityje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimas;
6.2. administracinių paslaugų teikimas privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimo srityje.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
9. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
10. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
11. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
13. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
15. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

17. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
18. Pagal skyriaus kompetenciją atstovauja VLK ir LR interesus ES institucijų darbo grupėse ir komitetuose, susitikimuose su ES institucijų, tarptautinių organizacijų bei užsienio valstybių delegacijų atstovais, prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
19. Užtikrina savalaikį LR apdraustiesiems ES valstybėse mokėtų išmokų natūra išlaidų kompensavimą, konsultuoja tarpvalstybinės sveikatos priežiūros klausimais, rengia ataskaitas EK dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo.
20. Teikia metodinę pagalbą VLK ir TLK darbuotojams dėl duomenų tvarkymo ES socialinės apsaugos duomenų mainų informacinėje sistemoje ir dėl duomenų mainų su kitų ES šalių įstaigomis.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
22.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
22.4. studijų kryptis – teisė (arba);
22.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:

22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
22.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba – anglų;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
24.2. organizuotumas – 3;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
24.4. analizė ir pagrindimas – 3;
24.5. komunikacija – 4.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. tarptautinių ryšių išmanymas – 3;
25.2. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 3;
25.3. Sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 3.