Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    Direktoriaus 2021 m. spalio 18 d. įsakymu
    Nr. 1K-310

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. korupcijos prevencija.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Korupcijos prevencija Privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.
8. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.
15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

16. Rengia ligonių kasų (toliau – LK) korupcijos prevencijos programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atlieka funkcijas, nustatytas LK dovanų politikos dokumentuose, organizuoja LK antikorupcinį švietimą, atlieka LK darbuotojų nepakantumo korupcijai apklausas.
17. Atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) veiklos srityse, atlieka VLK rengiamų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą.
18. Koordinuoja VLK darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje teisės aktų nustatyta tvarka, VLK direktoriaus pavedimu atlieka galimus šio įstatymo nuostatų pažeidimų tyrimus.
19. Teisės aktų nustatyta tvarka administruoja VLK pasitikėjimo liniją, vykdo kompetentingo subjekto funkcijas ir administruoja vidinį VLK informacijos teikimo kanalą pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas.
20. Teikia metodinę pagalbą teritorinėms ligonių kasoms korupcijos prevencijos srityje.
21. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja atliekant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, darbo grupių, komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – teisė;
arba:

23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.4. darbo patirtis – korupcijos prevencijos srityje;
23.5. darbo patirties trukmė – 2 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba – anglų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
25.2. organizuotumas – 4;
25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
25.4. analizė ir pagrindimas – 4;
25.5. komunikacija – 4.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. korupcijos prevencija – 4;
26.2. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4.