Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1P-89

BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.     Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Biudžeto skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.     Pareigybės lygis A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.     Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.     Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2.     Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypties (finansų, ekonomikos) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos draudimo sistemos srityje;
3.4.     Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.     Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.     Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Atlieka PSDF operacijas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS): suveda PSDF lėšų, skirtų mokėjimams teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) atlikti, duomenis ir pervedamas TLK lėšas, vykdo FVAIS duomenų stebėseną ir, prireikus, analizę.
4.2.    Atlieka PSDF biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo, rezervo sudarymo ir jo lėšų naudojimo stebėseną.
4.3.    Rengia reikalingus dokumentus PSDF biudžeto ir rezervo lėšoms TLK pervesti pagal priskirtas sveikatos priežiūros išlaidas:
4.3.1.    vertina TLK PSDF biudžeto vykdymo duomenis;
4.3.2.    atlieka išankstinę finansų kontrolę, tai yra patikrina, ar TLK pateikti apskaitos dokumentai (paraiškos ir kt.) parengti tinkamai, ar juose nurodytos sumos neviršija skirtų PSDF lėšų.
4.4.    Rengia metinio PSDF biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio lydimuosius dokumentus ir aiškinamąjį raštą.
4.5.    Rengia VLK įgyvendinamos Sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano programos projektą, patvirtintos programos įgyvendinimo ataskaitų projektus, VLK ir TLK veiklos planus bei jų įgyvendinimo ataskaitas.
4.6.    Dalyvauja rengiant PSDF biudžeto prognozės, projekto ir ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektus (jų tikslinimo projektus), jų lydimuosius dokumentus ir aiškinamuosius raštus.
4.7.    Dalyvauja atliekant asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos rezultatų analizę.
4.8.    Rengia pristatomąją medžiagą apie PSDF biudžetą ir jo rezervą.
4.9.    Rengia teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus.
4.10.    Dalyvauja Skyriui priskiriamos informacijos ir duomenų valdymo procesų optimizavime ir automatizavime.
4.11.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
4.12.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus.
4.13.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
4.14.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.
4.15.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.