Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. 1P-228

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTAS
DRAUDŽIAMŲJŲ REGISTRO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
 II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. informacinių technologijų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Draudžiamųjų registras) ir Konsultavimo informacinės sistemos administravimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. administracinių paslaugų teikimas privalomojo sveikatos draudimo srityje.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
10. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
13. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
14. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.

15. Atlieka draudžiamųjų įregistravimo/išregistravimo ir privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių nustatymo procedūrų priežiūrą ir kontrolę.
16. Prižiūri, kad Draudžiamųjų registro duomenys atitiktų Draudžiamųjų registro duomenų teikėjų pateiktus duomenis, organizuoja neteisingų, netikslių, neišsamių Draudžiamųjų registro duomenų atnaujinimą, komunikuoja su Draudžiamųjų registro duomenų teikėjais.
17. Analizuoja draudžiamųjų ir apdraustųjų duomenų nesutapimo su Draudžiamųjų registro duomenų teikėjų pateiktais duomenimis, priežastis, išvadas ir siūlymus dėl tolimesnių priemonių taikymo teikia skyriaus vedėjui.
18. Registruoja Draudžiamųjų registro naudotojų prašymus, tvarko įregistravimui/išregistravimui pateiktų dokumentų (Draudžiamųjų registro naudotojų prašymų, įsipareigojimų) registrą.
19. Atlieka supažindinimo su Draudžiamųjų registro saugos dokumentais kontrolę, tvarko Draudžiamųjų registro naudotojų supažindinimo su registro saugos dokumentais žurnalą.
20. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.2. studijų kryptis – informatika;
22.3. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
arba:

22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.5. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
22.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 

                
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
23.2. organizuotumas – 3;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
23.4. analizė ir pagrindimas – 3;
23.5. komunikacija – 3.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. informacijos valdymas – 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
25.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 3.