BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintaras Kacevičius
  610
  Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė
  412
  ​Tatjana Golubajeva
  210
  ​Viačeslavas Zaksas
  214
 • Patarėjas duomenų saugai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Erika Grigaliūnienė
  518
 • Patarėjas vidaus kontrolei
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sigutė Dindaitė-Kairienė
  613
 • Ryšių su visuomene skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolanta Normantienė
  612
  Vita Lyskoitienė
  616
  Diana Petravičienė
  616
  ​Viktorija Jakubauskaitė Juodišienė
  616
  Vilma Kulytė
  616
  • Pagal kompetenciją planuoti, organizuoti ir įgyvendinti VLK visuomenės informavimo priemones;  
  • Tenkinti šių tikslinių grupių informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą poreikius: draudžiamųjų (apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu ir neapsidraudusiųjų), pacientų ir vaistų, medicinos pagalbos priemonių pirkėjų, žiniasklaidos, sutarčių partnerių (asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kt.), institucijų, socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų (pacientų, medikų ir kt.);
  • Užmegzti ir palaikyti su visuomene ir tikslinėmis grupėmis grįžtamąjį ryšį, naudojant šias jų informavimo priemones ir kanalus: internetą (svetaines, socialinius tinklus), intranetą, žiniasklaidą, leidinius, renginius, socialinę reklamą, visuomenės nuomonės tyrimus ir kt.;
  • Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti VLK ir TLK vidinę komunikaciją ryšių su visuomene klausimais;
  • Vykdyti ir koordinuoti VLK padalinių, darbo grupių ir komisijų inicijuojamas veiklos viešinimo priemones, susijusias su korupcijos prevencija, ES paramos projektais ir kt.;
  • Analizuoti visuomenės informavimo veiklos rezultatus, teikti visuomenės informavimo gerinimo pasiūlymus;
  • Organizuoti ir koordinuoti interneto svetainei www.vlk.lt skirtos informacijos teikimo priežiūrą, atnaujinimą bei pagal kompetenciją rengti ir skelbti informaciją VLK direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka;
  • Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų technines specifikacijas, teikti pirkimo komisijai pirkimo dokumentus, kaupti, analizuoti ir nustatyta tvarka bei periodiškumu teikti vadovybei ir atsakingiems už VLK viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę asmenims informaciją apie Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį bei jį atitinkantį pirkimo būdą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, VLK viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Tvarkyti intranete skelbiamus Skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentų katalogus;
  • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje, vadovaujantis šių darbo grupių ir komisijų darbo reglamentais, jei tokie yra patvirtinti; be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
 • Tarptautinių reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  ​Lina Noreikienė
  318
  ​Neringa Šafranavičienė
  302
  ​Inga Ježerkauskaitė
  302
  ​Laura Kručkauskienė
  302
  • Analizuoti VLK tarptautinio bendradarbiavimo poreikį, teikti pasiūlymus ir inicijuoti priemones dėl tarptautinio bendradarbiavimo su kompetentingomis užsienio šalių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis plėtojimo;
  • Rinkti, analizuoti, sisteminti informaciją apie užsienio šalių sveikatos apsaugos ir privalomojo sveikatos draudimo sistemas bei privalomąjį sveikatos draudimą įgyvendinančių institucijų veiklos patirtį bei teikti pasiūlymus VLK vadovybei dėl gerosios užsienio šalių patirties panaudojimo Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistemos tobulinimo veikloje;
  • Koordinuoti siūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą VLK kompetencijos srityje;
  • VLK kompetencijos ribose atstovauti VLK ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse ir komitetuose, susitikimuose su Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų bei užsienio valstybių delegacijų atstovais ir koordinuoti kitų VLK padalinių atstovų dalyvavimą tokiuose susitikimuose ar atitinkamų darbo grupių veikloje;
  • Dalyvauti rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus, prireikus juos inicijuoti;
  • Rinkti ir pagal poreikį skleisti informaciją apie tarptautinius renginius, projektus, tarptautines iniciatyvas ir kvalifikacijos kėlimo užsienyje galimybes;
  • Vykdyti VLK oficialiai kviestų delegacijų priėmimą;
  • Pagal Skyriaus kompetenciją rengti raštus ar raštų projektus;
  • Vykdyti ES teisės aktais nustatytas priemones laisvo asmenų judėjimo ES ir sveikatos paslaugų srityje:
   • užtikrinti savalaikį išmokų natūra išlaidų kompensavimo procesą,
   • išduoti dokumentus, patvirtinančius Lietuvos apdraustųjų teisę gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas ES šalyse,
   • vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentuose, koordinuojančiuose socialinės apsaugos sistemas, numatytas susižinojimo tarnybos funkcijas išmokų natūra srityje,
   • vykdyti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro funkciją;
   • metodiškai vadovauti teritorinėms ligonių kasoms vykdant funkcijas, susijusias su Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų įgyvendinimu bei tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimu;
  • Inicijuoti priemones, padedančias efektyviau siekti Skyriaus tikslų, ir jas įgyvendinti;
  • Teikti atsakingam asmeniui informaciją apie Skyriaus veiklą, skirtą skelbti VLK interneto svetainėje;
  • Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla, ir rengti atsakymus ar jų projektus;
  • Inicijuoti, rengti ir (ar) dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;
  • Tvarkyti intranete skelbiamus Skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentų katalogus;
  • Rengti Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas, numatyti reikiamas ateinančių metų lėšas Skyriaus funkcijoms vykdyti, dalyvauti rengiant PSDF biudžeto projektą;
  • Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti; be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti;
  • Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų technines specifikacijas, teikti pirkimo komisijai pirkimo dokumentus, kaupti, analizuoti ir nustatyta tvarka bei periodiškumu teikti vadovybei ir atsakingiems už VLK viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę asmenims informaciją apie Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį bei jį atitinkantį pirkimo būdą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, VLK viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Veiklos administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytautas Vansavičius
  304
  ​Ligita Poškaitė-Balkauskė
  609
  Eugenijus Pučekas
  305
  ​Rasa Šarauskienė
  306
  ​Saulius Baranauskas
  306
  Martynas Motuzas
  305
  ​Česlav Kovalevskij
  322
  • Prižiūrėti, kad būtų laikomasi teisės aktų reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinius reikalavimus;
  • Analizuoti ir vertinti, kaip VLK ir TLK naudojamas patikėjimo teise, panaudos ar kitais pagrindais valdomas turtas, teikti pasiūlymus dėl racionalesnio turto valdymo; 
  • Pagal  kompetenciją  administruoti  su  Skyriaus  veikla susijusių mokestinių  prievolių vykdymą;
  • Prižiūrėti VLK patalpų inžinerinių sistemų eksploataciją, organizuoti patalpų remontą, kitų ūkinių darbų atlikimą;
  • Įrengti VLK darbuotojų darbo vietas,  aprūpinti ūkiniu-techniniu inventoriumi (išskyrus kompiuterine technika), kanceliarinėmis bei kitomis prekėmis;
  • Pagal kompetenciją užtikrinti VLK darbuotojų išvykimui į komandiruotes reikalingą transportą ir kitų paslaugų įsigijimą;
  • Organizuoti patalpų apsaugą, tvarkymą ir aprūpinimą buitiniais reikmenimis;
  • Organizuoti ir kontroliuoti VLK automobilių naudojimą, priežiūrą, remontą, apsaugą ir VLK ir teritorinių ligonių kasų automobilių draudimą;
  • Organizuoti  ir  kontroliuoti  VLK  reprezentacinių  prekių  ir paslaugų  įsigijimą  ir panaudojimą (išskyrus naudojamas visuomenės informavimui);
  • Užtikrinti VLK direktoriaus veiklos administracinių funkcijų vykdymą, pagalbą įstaigos darbo organizavime;
  • Užtikrinti  tinkamą  VLK  patalpose  vykstančių  posėdžių  ir pasitarimų  administracinį-techninį aptarnavimą;
  • Užtikrinti įdiegtų  kokybės  vadybos  sistemų  veikimą,  tobulinimą, inicijuoti  procesų optimizavimą, skatinti veiklos gerinimą;
  • Organizuoti Europos sveikatos draudimo kortelių ruošinių, kompensuojamųjų vaistų pasų blankų  ir  sveikatos  priežiūros specialisto  tapatybę  patvirtinančių  lipdukų  blankų  įsigijimą  ir jų paskirstymą;
  • Teikti viešųjų pirkimų poreikį Skyriaus funkcijoms atlikti ir pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų plane numatytus Skyriaus inicijuojamus viešuosius pirkimus, atlikti Skyriaus kuruojamus mažos vertės viešuosius pirkimus, kontroliuoti su Skyriaus veikla susijusių sutarčių vykdymą;
  • Pagal kompetenciją metodiškai vadovauti TLK ir, esant poreikiui, organizuoti bendrus pasitarimus bei konsultuoti Skyriaus veiklos klausimais;
  • Tvarkyti VLK interneto svetainėje ir intranete skelbiamus dokumentus pagal Skyriaus kompetencijai priskirtus katalogus;
  • Rengti su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus;
  • Teisės  aktų  nustatyta  tvarka  nagrinėti  prašymus,  skundus  ir pranešimus  priskirtinus Skyriaus kompetencijai;
  • Tvarkyti  su Skyriaus  veikla  susijusią  dokumentaciją,  užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti.
 • Dokumentų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  ​Kristina Petronytė
  102
  ​​Elena Gaižauskienė
  104
  ​Loreta Budrevičienė
  101
  ​Kristina Ruibienė
  101
  ​Jolanta Ročkienė
  104
  Alina Račiūnienė
  317
  Angelė Jasevičienė
  317
  Rasa Cibienė
  • Tvarkyti gaunamą korespondenciją, registruoti ją VLK dokumentų valdymo sistemoje, pateikti VLK vadovybei arba tiesiogiai darbuotojams pagal paskirtį;
  • Tvarkyti siunčiamą korespondenciją: tikrinti, ar parengti siunčiami dokumentai atitinka dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, juos registruoti ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamai ir laiku išsiųsti;
  • Registruoti VLK direktoriaus įsakymus, sutartis, kitus vidaus dokumentus VLK dokumentų valdymo sistemoje;
  • Rengti VLK dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, dokumentų bylų apyrašus, teikti jų projektus derinti ir tvirtinti;
  • Pagal dokumentacijos planą kontroliuoti VLK struktūrinių padalinių dokumentų bylų formavimą, organizuoti dokumentų bylų perdavimą VLK archyvui, dokumentų bylų apskaitą, saugojimą VLK archyve. Pasibaigus dokumentų bylų saugojimo terminui, organizuoti dokumentų vertės ekspertizę ir, jei reikia, dokumentų naikinimą;
  • Organizuoti nuolat saugomų dokumentų perdavimą Valstybės naujajam archyvui;
  • Konsultuoti VLK darbuotojus dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;
  • Redaguoti VLK rengiamus teisės aktus, vidaus dokumentus, oficialius raštus institucijoms ir asmenims;
  • Tvarkyti pranešimų žiniasklaidai, rengiamų straipsnių ir kitos viešai publikuojamos informacijos kalbą;
  • Rengti teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
  • Informuoti VLK vadovybę apie laiku neįvykdytas VLK kontroliuojamuose dokumentuose numatytas užduotis;
  • Planuoti Skyriaus veiklą, numato ateinančių metų lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms vykdyti;
  • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti VLK darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti;
  • Kontroliuoti su Skyriaus veikla susijusių sutarčių vykdymą;
  • Skelbti VLK parengtų įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje, VLK užregistruotus teisės aktus – Teisės aktų registre.
 • Teisės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  ​Tomas Ragauskas
  411
  Evelina Galčiūtė
  419
  ​Rasa Rimkutė
  419
  ​Deimantė Lipkevičienė
  418
  ​Rasa Jakučionytė
  418
  Vesta Jarmalavičiūtė
  316
  Evelina Stanevičiūtė
  409
  ​Lina Jonytytė
  316
  315
  523

  PATVIRTINTA
  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 19 d.                  įsakymu Nr. 1K-312

  TEISĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Teisės skyrius (toliau – Skyrius) yra VLK padalinys pavaldus VLK direktoriui.
  2.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, VLK nuostatais, VLK darbo reglamentu, VLK įdiegtų kokybės vadybos sistemų reikalavimais, VLK vidaus tvarką ir veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, VLK direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais.
  3.    Skyriaus darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.

  II. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, PROCESAI IR UŽDAVINIAI

  4.    Skyriaus veiklos tikslai:
  4.1.    Užtikrinti VLK teisės aktuose nustatytų funkcijų ir veiklos vykdymo teisėtumą;
  4.2.    Efektyviai valdyti VLK žmogiškuosius išteklius įgyvendinant žmogiškųjų išteklių valdymo politiką.
  4.3.    Užtikrinti VLK viešųjų pirkimų vykdymą.
  5. Skyrius pagal kompetenciją dalyvauja VLK veiklos procesuose, nustatytuose VLK kokybės vadybos sistemoje.
  6. Skyriaus uždaviniai:
  6.1.    Užtikrinti, kad VLK sprendimai būtų grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
  6.2. Užtikrinti VLK atstovavimą teismuose ir ginti jos teisėtus interesus;
  6.3. Koordinuoti lėšų už apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu sveikatai padarytą žalą, kai už jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas sumokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, išieškojimą iš fizinių ir juridinių asmenų;
  6.4. Organizuoti VLK žmogiškųjų išteklių valdymo politikos įgyvendinimą ir dalyvauti formuojant VLK organizacinę kultūrą;
  6.5. Kartu su VLK struktūriniais padaliniais organizuoti ir vykdyti prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus  siekiant pirkimo procedūrų atitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo;
  6.6.  Užtikrinti sklandų VLK viešųjų pirkimų komisijų ir viešuosius pirkimus organizuojančių ir atliekančių pirkimų organizatorių darbą;
  6.7. Užtikrinti valstybės atstovavimą bendrosios kompetencijos teismuose nagrinėjant bylas dėl paciento sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimo.


  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  7.    Skyriaus funkcijos:
  7.1. Pagal kompetenciją rengti teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų projektus, teisines išvadas VLK veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;
  7.2.    Teisiškai vertinti kitų VLK padalinių parengtų teisės aktų, raštų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisės technikos reikalavimams;
  7.3.    Savarankiškai arba kartu su kitais VLK padaliniais vertinti kitų valstybės institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus, rengti dėl jų pastabas bei pasiūlymus;
  7.4.    Rengti ir derinti sutarčių projektus, pagal poreikį dalyvauti derybose jas sudarant ir pasirašant, vertinti kitų VLK padalinių parengtų sutarčių teisėtumą;
  7.5.    Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimo, teikti teisinius siūlymus rengiant VLK nuomonę dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų dokumentų;
  7.6.    Pagal kompetenciją dalyvauti sąskaitos, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientams padarytai žalai atlyginti, administravime;
  7.7. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų dokumentus, viešųjų pirkimų technines specifikacijas arba organizuoti jų parengimą, vertinti pirkimų iniciatorių (VLK struktūrinių padalinių) parengtus viešųjų pirkimų dokumentus ir technines specifikacijas;
  7.8. Vykdyti pirkimo organizatorių viešųjų pirkimų procedūras;    
  7.9. Atlikti teisinį ekspertinį vertinimą vykdant viešuosius pirkimus;    
  7.10. Konsultuoti pirkimo iniciatorius, pirkimo organizatorius ir viešųjų pirkimų komisijos (-jų) narius viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir procedūrų klausimais;
  7.11. Kaupti, rengti ir teikti informaciją kontroliuojančioms institucijoms, ir VLK nustatyta tvarka bei periodiškumu VLK vadovybei bei atsakingiems už VLK viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę asmenims;
  7.12. Kuruoti VLK viešųjų pirkimų organizavimą (išskyrus centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, imunobiologinių preparatų, bei vaistų atspariai tuberkuliozei gydyti viešuosius pirkimus);
  7.13. VLK direktoriaus pavedimu atstovauti VLK Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, ministerijose, Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose bei kitose institucijose, kai svarstomi teisinio pobūdžio klausimai, susiję su privalomuoju sveikatos draudimu;
  7.14. Atlikti VLK veiklos teisinio reguliavimo stebėseną ir, esant poreikiui, inicijuoti vidaus teisės aktų pakeitimus;
  7.15.    Rengti ir vertinti kitų VLK padalinių parengtus skundus, ieškinius, pretenzijas, atsiliepimus į skundus, ieškinius ar pretenzijas ir kitus procesinius dokumentus teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, kelti (pateikti) VLK procesinius dokumentus į Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą, atstovauti VLK teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose (įskaitant atstovavimą valstybei bendrosios kompetencijos teismuose nagrinėjant bylas dėl paciento sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimo);
  7.16.    Registruoti, kaupti ir sisteminti duomenis Žalų išieškojimo informacinėje sistemoje, atlikti duomenų stebėseną;
  7.17.    Bendradarbiauti su Antstolių rūmais ir antstolių kontoromis dėl išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus;
  7.18.    Informuoti VLK padalinius apie VLK veiklai aktualius naujai priimtus teisės aktus ir VLK aktualias bylas;
  7.19.    Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti VLK darbuotojų ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) direktorių personalo administravimo procesų vykdymą;
  7.20.    Teikti VLK direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių politikos formavimo, užtikrinti jos nuostatų įgyvendinimą;
  7.21.    Teikti VLK vadovybei siūlymus dėl efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, organizuoti padalinių nuostatų bei darbuotojų pareigybių aprašymų aktualizavimą bei darbuotojų mokymą, atsižvelgiant į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius;
  7.22.    Teikti VLK direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl darbo sąlygų įstaigoje gerinimo ir vidinės komunikacijos užtikrinimo;
  7.23.    Pagal kompetenciją tvarkyti Valstybės tarnautojų registro ir kitus personalo duomenis VLK įdiegtose informacinėse sistemose;
  7.24.    Konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis, kitus VLK padalinius teisiniais klausimais privalomojo sveikatos draudimo, sąskaitos, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientams padarytai žalai atlyginti, administravimo, žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui išieškojimo srityse;
  7.25.    Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su Skyriaus veikla, ir rengti atsakymų projektus;
  7.26.    Pagal kompetenciją metodiškai vadovauti TLK ir, esant poreikiui, organizuoti bendrus pasitarimus bei konsultuoti Skyriaus veiklos klausimais;
  7.27.    Tvarkyti intranete ir įstaigos interneto svetainėje skelbiamą Skyriaus kompetencijai priskirtą informaciją;
  7.28.    Tvarkyti su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
  7.29.    Dalyvauti VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų (darbo grupių) darbe, taip pat direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų (darbo grupių) darbe.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas arba kitas VLK direktoriaus įgaliotas asmuo.
  9.    Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai atskaitingas VLK direktoriui.
  10.    Skyriaus vedėjas yra atsakingas už tinkamą Skyriaus veiklos planavimą, siekiamų veiklos rezultatų rodiklių reikšmių, darbui reikiamų išteklių numatymą, Skyriaus darbo organizavimą, planų įgyvendinimo ataskaitų teikimą, Skyriui pavestų užduočių vykdymo organizavimą.
  11.    Skyriaus vedėjas užtikrina VLK kokybės vadybos sistemoje nustatytų reikalavimų vykdymą – Skyriaus kompetencijai priskirtų veiklos procesų identifikavimą, matavimą, vertinimą, koregavimą, neatitikčių prevenciją ir veiklos gerinimą.
  12.    Skyriui nurodymus ir pavedimus VLK veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tiesiogiai gali duoti VLK direktorius bei kiti teisės aktais įgalioti asmenys.
  13.    Skyriaus valstybės tarnautojai į valstybės tarnybą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, o darbuotojai į darbą – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
  14.    Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.

  V. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

  15.    Skyrius turi teisę:
  15.1.    Gauti iš VLK padalinių ir (ar) TLK reikiamus dokumentus ir informaciją Skyriaus funkcijoms atlikti;
  15.2.    Pasitelkti VLK padalinių darbuotojus teisės aktų, dokumentų, raštų projektams rengti ir svarstyti;
  15.3.    Dalyvauti kitų institucijų ir VLK struktūrinių padalinių rengiamuose posėdžiuose ir teikti išvadas bei pasiūlymus nagrinėjamais klausimais;
  15.4.    Naudotis nuolat atnaujinamomis teisės aktų duomenų bazėmis, gauti būtinus leidinius Skyriaus uždaviniams, užduotims, funkcijoms vykdyti ir Skyriaus veiklos procesams valdyti;
  15.5.    Teikti pasiūlymus VLK direktoriui dėl VLK veiklos ar teisės aktų tobulinimo, Skyriaus darbo organizavimo;
  15.6.    Kelti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;
  15.7.    Pagal paskirtį naudotis Skyriui priskirtomis patalpomis, inventoriumi, būtina kompiuterine ir kita įranga, juos tausoti.
  16.    Skyriaus darbuotojai yra atsakingi už:
  16.1.    Pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai, už Skyriui patikėtos informacijos saugojimą;
  16.2.     Projektų, susijusių su Skyriaus valdomų veiklos procesų gerinimu, veiklos efektyvumo didinimu, inicijavimą ir vykdymą;
  16.3.     Tiesiogiai gautų ir (ar) Skyriaus darbuotojų parengtų dokumentų pateikimą registruoti atsakingam už atitinkamų dokumentų registravimą darbuotojui, taip pat apskaitos dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, pateikimą Ekonomikos departamento Apskaitos skyriui nustatytais terminais.
  17.    Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai už pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Medicinos priemonių kompensavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Giedrius Baranauskas
  408
  ​Eglė Valiulytė
  408
  ​Lina Taminskienė
  408
  ​Simona Gilytė – Ūselienė
  422
  ​Svetlana Pacijenko
  422
  • Planuoti PSDF biudžeto išlaidas ortopedijos techninėms priemonėms ir medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidoms;
  • Atlikti ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų bei apdraustųjų, įsigijusių šias priemones savo lėšomis, medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo stebėseną pagal Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos ortopedijos techninių priemonių (klausos aparatų ir akių protezų) išlaidų bei kompensacijų apskaitos ir valdymo posistemę (toliau – Ortopedijos IS) duomenis;
  • Kompensuoti ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidas bei apdraustųjų, įsigijusių šias priemones savo lėšomis, išlaidas:
   • atlikti ekspertinį darbą vertinant ortopedijos įmonių paraiškas sudaryti sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis,
   • rengti sutarčių su ortopedijos techninių priemonių gamintojais projektus,
   • įvertinti kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymų teisinį pagrįstumą,
   • dalyvauti nustatant ortopedijos techninių priemonių bazines kainas.
  • Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidas:
   • atlikti ekspertinį darbą vertinant įmonių paraiškas sudaryti sutartį dėl medicinos prietaisų nuomos,
   • rengti sutarčių su įmonių, teikiančių medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos paslaugas, projektus,
   • įvertinti medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos užsakymų teisinį pagrįstumą,
   • dalyvauti nustatant medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazines kainas.
  • Kompensuoti ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidas, priėmus sprendimus dėl ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo apdraustiesiems, vadovaujantis Ortopedijos techninių priemonių, kurioms taikomos atskiros teisės aktų nustatytos skyrimo sąlygos, įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu;
  • Vykdyti apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis kontrolę:
   • atlikti ekspertinį darbą, t. y. vertinti dokumentus, pagal kuriuos kompensuojamos ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidos, bei apdraustųjų, įsigijusių šias priemones savo lėšomis, išlaidos (sąskaitas, ataskaitas, ortopedijos techninių priemonių išdavimą patvirtinančius dokumentus, apdraustųjų, savo lėšomis įsigijusių ortopedijos technines priemones, prašymus kompensuoti šių priemonių įsigijimo išlaidas), siekiant išsiaiškinti, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, tinkamai parengti, ar pakaks numatytų asignavimų jai atlikti,
   • kontroliuoti ortopedijos techninių priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumą bei su tuo susijusią sveikatos priežiūros įstaigų ir ortopedijos įmonių veiklą, prižiūrėti, kaip kontrolės funkciją atlieka teritorinės ligonių kasos, teikti šiuo klausimu teritorinėms ligonių kasoms metodines rekomendacijas,
   • vykdyti ortopedijos įmonių veiklos kontrolę pagal Skyriaus kompetenciją,
   • kontroliuoti sutarčių dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis vykdymą,
   • rengti ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo bei apdraustųjų, įsigijusių šias priemones savo lėšomis, išlaidų kompensavimo ataskaitas.
  • Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su Skyriaus veikla, ir rengti atsakymų projektus;
  • Rengti su Skyriaus veikla susijusių raštų, teisės aktų projektus;
  • Koordinuoti sutarčių su optikomis ir kitais ūkio subjektais dėl medicinos priemonių išlaidų kompensavimo sudarymą Teritorinėse ligonių kasose;
  • Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras - teikti pirkimo komisijai pirkimo dokumentus,
  • Tvarkyti intranete skelbiamus Skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentų katalogus ir įstaigos interneto svetainėje skelbiamą Skyriaus kompetencijai priskirtą informaciją;
  • Tvarkyti su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti, taip pat be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
 • Centralizuotai apmokamų vaistų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Reinartienė
  410
  ​Agnė Grušeckienė
  410
  Gediminas Toleikis
  414
  ​​Austė Marija Strakšaitė
  416
  Vilius Petrėtis
  414
  ​Rūta Petrėtienė
  414
  ​Gintarė Kličiuvienė
  414
  ​Erika Rimkevičė
  414
  ​Ramutė Baklanova
  414
  ​Dalia Kuprijanienė
  414
  ​Dalia Martinonienė
  414
  • Atlikti ekspertinį darbą centralizuotai perkant vaistinius preparatus ir MPP, imuninius vaistinius preparatus bei vaistus tuberkuliozei gydyti;
  • Pagal kompetenciją tikrinti, ar tinkamai pasirengta centralizuotam vaistinių preparatų ir MPP, imuninių vaistinių preparatų bei vaistų tuberkuliozei gydyti pirkimui: ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti, ar jai atlikti pakaks numatytų asignavimų; tikrinti pagal sutartis teikiamose sąskaitose nurodytus centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP pavadinimus, kiekius, šių vaistinių preparatų ir MPP pristatymą ASPĮ, įsitikinti, ar yra reikiami parašai ir kt.;
  • Organizuoti vaistinių preparatų ir MPP, imuninių vaistinių preparatų bei vaistų tuberkuliozei gydyti viešųjų pirkimų procedūras;
  • Rengti sutarčių priedus su tiekėjais bei ASPĮ dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP, imuninių vaistinių preparatų bei vaistų tuberkuliozei gydyti tiekimo;
  • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP ar lėšų jiems įsigyti paskirstymą ASPĮ;
  • Kontroliuoti centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP, imuninių vaistinių preparatų bei vaistų tuberkuliozei gydyti tiekimo sutarčių bei sutarčių su ASPĮ vykdymą bei rengti ataskaitas;
  • Rengti centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir MPP, imuninių vaistinių preparatų bei vaistų tuberkuliozei gydyti panaudojimo ataskaitas;
  • Pagal Skyriaus kompetenciją rengti procesinius dokumentus ir atstovauti VLK teisiniuose ginčuose centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP, imuninių vaistinių preparatų bei vaistų tuberkuliozei gydyti įsigijimo klausimais;
  • Pagal Skyriaus kompetenciją prižiūrėti TLK vykdomą centralizuotai apmokamų  vaistinių preparatų ir MPP, imuninių vaistinių preparatų vaistų tuberkuliozei gydyti panaudojimo teisėtumo bei su šių vaistinių preparatų ir MPP naudojimu susijusią ASPĮ veiklos kontrolę, teikti šiuo klausimu TLK metodines rekomendacijas;    
  • Teikti pasiūlymus ir kitą būtiną informaciją dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų įrašymo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą;
  • Tvarkyti centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP, imuninių vaistinių preparatų bei vaistų tuberkuliozei gydyti klasifikatorių;
  • Tvarkyti apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo endoprotezais eiles bei kompensacijų apdraustiesiems, už savo lėšomis įsigytus endoprotezus dokumentus;
  • Vykdo Centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP panaudojimo duomenų analizę;
  • Dalyvauja nustatant ir perskaičiuojant priemokas prie stacionarinių paslaugų už vaistinius preparatus;
  • Rengti Skyriaus veiklos planus, jų įgyvendinimo ataskaitas, numatyti ateinančių metų lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms vykdyti, dalyvauti planuojant ir rengiant PSDF biudžetą, pagal Skyriaus kompetenciją stebėti ir analizuoti PSDF biudžeto vykdymo nukrypimus nuo plano ir, jei reikia, inicijuoti koregavimo ir (arba) prevencines priemones, skirtas PSDF biudžeto vykdymui valdyti;
  • Rengti teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
  • Tvarkyti intranete skelbiamus Skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentų katalogus ir įstaigos interneto svetainėje skelbiamą Skyriaus kompetencijai priskirtą informaciją;
  • Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla, ir rengti atsakymų projektus;
  • Teikti Skyriaus kaupiamą informaciją kitiems VLK padaliniams pagal pagrįstą jų prašymą;
  • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti; be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
 • Vaistų kompensavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  ​Evaldas Stropus
  415
  Irma Medžiaušaitė
  413
  ​Ilona Zabelienė
  417
  Daiva Valickaitė
  416
  ​Vytautas Šilkus
  417
  ​Jolita Volbekienė
  413
  ​Gintarė Petronytė
  413
  ​Lina Škiudaitė
  413
  Raminta Rupeikaitė
  417
  • Analizuoti PSDF biudžeto išlaidas kompensuojamiesiems vaistams ir MPP, pagal analizės duomenis rengti pranešimus, nustatytu periodiškumu rengti PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir MPP ataskaitas;
  • Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinėje sistemoje „iDrug“ vykdyti tvarkytojo funkcijas kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainų deklaravimo ir kainyno sudarymo dalyje;
  • Organizuoti ir vykdyti kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainodaros valdymo procesą, skaičiuoti kompensuojamųjų vaistų ir MPP PSDF biudžeto lėšomis apmokamas bazines kainas;
  • Kaupti ir analizuoti kompensuojamųjų vaistų ir MPP paraiškas įrašyti vaistą ar MPP į kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainynus, rengti kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainynų projektus ir juos teikti tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui;
  • Vertinti kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainynų bei jų pakeitimo projektų įtaką PSDF biudžeto išlaidoms;
  • Teikti Skyriuje kaupiamą informaciją kitiems VLK padaliniams ir pareiškėjams pagal pagrįstą jų prašymą;
  • Prognozuoti naujų vaistų ir MPP įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų ir MPP sąrašus poveikį PSDF biudžetui;
  • Analizuoti kitų šalių vaistų ir MPP įsigijimo išlaidų kompensavimo patirtį;
  • Dalyvauti rengiant ligų gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų projektus;
  • Rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius vaistų ir MPP įsigijimo išlaidų kompensavimą;
  • Dalyvauti derybose dėl kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainų bei priemokų, siekiant užtikrinti PSDF biudžetui ir pacientui palankiausias kompensavimo sąlygas, atlikti ekonominį derybų pasiūlymo vertinimą, prognozuoti jo įtaką PSDF biudžetui;
  • Teikti TLK metodines rekomendacijas dėl vaistų ir MPP išrašymo sveikatos priežiūros įstaigose ir išdavimo vaistinėse bei jų įsigijimo išlaidų kompensavimo teisėtumo kontrolės bei koordinuoti TLK veiklą, susijusią su kompensuojamųjų vaistų ir MPP išlaidų apmokėjimu, TLK sutarčių su vaistinėmis ir ūkio subjektais dėl kompensuojamųjų vaistų ir MPP išlaidų apmokėjimo sudarymu;
  • Pagal suteiktus įgaliojimus tvarkyti informaciją apie kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainas ir nuolaidas paciento priemokai, administruojant privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ (toliau – informacinė sistema „Sveidra“) kompensuojamųjų vaistų klasifikatoriaus duomenis;
  • Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su vaistų ir MPP įsigijimo išlaidų kompensavimu, ir rengti atsakymus į juos;
  • Rengti ir sudaryti sutartis su vaistų gamintojais dėl PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams bei dėl vaistų, kurių gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, skirtų labai retų būklių gydymui ir gydymui nenumatytais atvejais kompensuoti, valdymo ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
  • Kontroliuoti su Skyriaus veikla susijusių sutarčių sudarymą ir vykdymą (tikrinti, ar sutartyse nurodomi teisingi vaistų ir MPP pavadinimai, kiekiai, ar yra visi reikiami parašai, ar laikomasi kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui keliamų reikalavimų);
  • Atlikti informacinės sistemos DANAVIP Kompensuojamųjų vaistų dalies ataskaitų vykdymo teisingumo analizę ir duomenų priežiūrą;
  • Numatyti ateinančių metų lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms vykdyti, dalyvauti PSDF biudžeto projekto planavime ir rengime, pagal Skyriaus kompetenciją prižiūrėti PSDF biudžeto vykdymą, analizuoti nukrypimus nuo PSDF biudžeto vykdymo plano ir, jei reikia, inicijuoti koregavimo ir (ar) prevencines priemones PSDF biudžeto vykdymui valdyti;    
  • Nagrinėti apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų prašymus kompensuoti retų ligų ir būklių bei nenumatytų atvejų gydymo išlaidas (Sveikatos apsaugos ministerijos Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijos darbo organizavimas, medicininis bei ekonominis prašymo vertinimas);
  • Tvarkyti pateiktą dokumentaciją ir rengti ataskaitas, susijusiais su retų ligų ir būklių bei nenumatytų atvejų gydymo išlaidų kompensavimu, Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos duomenų tvarkymas pagal Skyriaus kompetenciją;
  • Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų technines specifikacijas, teikti pirkimo komisijai pirkimo dokumentus, kaupti, analizuoti ir nustatyta tvarka bei periodiškumu teikti vadovybei ir atsakingiems už VLK viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę asmenims informaciją apie Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį bei jį atitinkantį pirkimo būdą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, VLK viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Tvarkyti intranete ir VLK svetainėje skelbiamus Skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentų katalogus, teikti atsakingam darbuotojui  informaciją apie Skyriaus veiklą;
  • VLK direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį  pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti, be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
 • Paslaugų stebėsenos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  ​Vilma Uždavinienė
  215
  Nomeda Kazakevičiūtė
  215
  Vaida Burbienė
  ​Rima Akstinienė
  215
  ​Lina Jonienė
  215
  • Rengti ASPĮ skirtą metodinę medžiagą klinikinio kodavimo klausimais;
  • Organizuoti klinikinio kodavimo tobulinimo mokymus ir konsultuoti ASPĮ bei TLK atstovus;
  • Administruoti Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), Medicininių intervencijų klasifikacijos ir Kodavimo standartų elektroninio vadovo veiklos dalį;
  • Administruoti informacinėje sistemoje „SVEIDRA SPAP“ esančių dienos chirurgijos paslaugų, didžiųjų operacijų, giminingų diagnozių grupių nomenklatūros sąrašo klasifikatorius;
  • 7.5. Analizuoti ASPĮ teikiamų privalomojo sveikatos draudimo informacinei sistemai klinikinio kodavimo duomenų kokybę, rengti klinikinio kodavimo vertinimo ataskaitas, statistines ataskaitas, analizuoti ASPĮ aktyviojo gydymo paslaugų struktūrą ir šių paslaugų teikimo tendencijas;
  • 7.6. Metodiškai vadovauti TLK atliekamai sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokama taikant giminingų diagnozių grupių metodą, klinikinio kodavimo kontrolei ar stebėsenai;
  • Dalyvauti vertinant, analizuojant aktyviojo gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimą pagal giminingų diagnozių grupių metodą ir modeliuojant giminingų diagnozių grupių metodo tobulinimo poveikį PSDF biudžeto išlaidoms ir ASPĮ pajamoms;
  • Teikti siūlymus dėl aktyviojo gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimo pagal giminingų diagnozių grupių metodą tobulinimo;
  • Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su Skyriaus veikla, ir rengti atsakymų projektus;
  • Inicijuoti ir rengti su Skyriaus veikla susijusių raštų, teisės aktų projektus;
  • Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų technines specifikacijas, teikti pirkimo komisijai pirkimo dokumentus, kaupti, analizuoti ir nustatyta tvarka bei periodiškumu teikti vadovybei ir atsakingiems už VLK viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę asmenims informaciją apie Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį bei jį atitinkantį pirkimo būdą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, VLK viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Tvarkyti intranete skelbiamus Skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentų katalogus ir įstaigos interneto svetainėje skelbiamą Skyriaus kompetencijai priskirtą informaciją;
  • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti, taip pat be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
 • Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Berūkštienė
  208
  Žydrūnė Baigienė
  207
  Nijolė Bijanskienė
  209
  Oksana Burokienė
  207
  ​Rasa Savičiūtė
  212
  Audronė Čibirienė
  209
  Rimantė Venclovienė
  212
  • Analizuoti apibendrintus duomenis apie suteiktas ir PSDF biudžeto lėšomis apmokėtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
  • Teikti pasiūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo mechanizmų tobulinimo ar jų nustatymo;
  • Teikti pasiūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo prioritetinių krypčių;
  • Atlikti naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias siūloma finansuoti PSDF biudžeto lėšomis, teikimo tikslingumo analizę;
  • Įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą ateinančiu PSDF biudžeto planavimo periodu ir vertinimo duomenis pateikti Ekonomikos departamentui;
  • Analizuoti VLK ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) nepaskirstytų lėšų skyrimo teisėtumą asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti pagal TLK pateiktus prašymus;
  • Atlikti prevencinių programų vykdymo stebėseną, teikti pasiūlymus dėl šių programų vykdymo optimizavimo, rengti šių programų vykdymo ataskaitas;
  • Konsultuoti TLK, ASPĮ ir gyventojus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo klausimais;
  • Koordinuoti VLK ir TLK vykdomą ASPĮ, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūrą;
  • Nustatyti TLK vykdomos kontrolės kryptis ir apimtį, koordinuoti kontrolės atlikimą;
  • Analizuoti TLK periodiškai teikiamas ataskaitas apie suteiktas konsultacijas, įstaigų ir įmonių veiklos stebėsenos ir atliktų kontrolės procedūrų rezultatus;
  • Rengti prioritetinių kontrolės krypčių sąrašus, įtraukiant visų VLK struktūrinių padalinių planuojamus atlikti patikrinimus;
  • Pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoti TLK veiklą;
  • Rengti teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
  • Teikti Skyriaus kaupiamą informaciją kitiems VLK padaliniams;
  • Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, susijusius su Skyriaus veikla ir rengti atsakymų projektus;
  • Teikti atsakingam darbuotojui informaciją apie Skyriaus veiklą, kurią tikslinga skelbti VLK interneto svetainėje;
  • Tvarkyti intranete skelbiamus Skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentų katalogus;
  • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti; be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
 • Sutarčių skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  ​Violeta Tylienė
  217
  ​Onutė Navikienė
  217
  ​​Jūratė Gaičiauskienė
  217
  ​Birutė Gabrusėnienė
  213
  Renata Kulikovska
  213
  Asta Putrienė
  • Rengti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš PSDF biudžeto skiriamų metinių lėšų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašų projektus ir inicijuoti jų pakeitimus;
  • Kaupti,  sisteminti ir  analizuoti informaciją apie sutartis, sudaromas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų;
  • Analizuoti sudarytų sutarčių struktūrą, suteiktų paslaugų apimtis, stebėti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tendencijas bei prognozuoti jų poveikį sutarčių vykdymui;
  • Atlikti sutarčių, sudarytų dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų kompensavimo PSDF lėšomis, vykdymo stebėseną;
  • Sisteminti ir analizuoti duomenis apie sutarčių, sudarytų  dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis, vykdymą;
  • Skaičiuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo rodiklius, skelbiamus prieš sutarčių sudarymo procesą;
  • Nustatyti informacijos apie teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) ir ASPĮ sutarčių sudarymą ir vykdymą  teikimo principus ir tipines statistines ataskaitas;
  • Nustatyti ir koreguoti prašymų ir dokumentų pateikimo formas sutartims dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sudaryti;
  • Organizuoti  susirinkimus bei metodinius pasitarimus su TLK Sutarčių skyriais  sudarymo/vykdymo klausimais;
  • Koordinuoti ir metodiškai vadovauti TLK vykdomai veiklai, susijusiai su sutarčių, sudaromų dėl sveikatos priežiūros teikimo ir jų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis,  vykdymu;
  • Sisteminti Skyriui priskirtų (PAASP, GMP, GDR, skubios konsultacinės pagalbos), TLK ir /ar ASPĮ  teikiamų, ataskaitų duomenis, ruošti jų suvestines;
  • Sudaryti (pildyti, keisti) asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, klasifikatorių, valdyti kitus VLK direktoriaus įsakymu priskirtus Privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotus informacinės sistemos SVEIDRA klasifikatorius;
  • Kaupti informaciją apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles šalyje ir suvestinius duomenis teikti Sveikatos apsaugos ministerijai;
  • Dalyvauti teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų sutartinių sumų planavimą, sutarčių sudarymą  bei sutarčių vykdymą, rengime;
  • Teikti Skyriuje kaupiamą informaciją kitiems VLK padaliniams pagal pagrįstą jų prašymą;
  • Dalyvauti rengiant PSDF biudžeto projektą, pagal kompetenciją stebėti, analizuoti biudžeto vykdymo nuokrypius nuo plano ir inicijuoti reikiamas koregavimo ir (ar) prevencines priemones;
  • Teikti Skyriaus kompetencijos ribose ir įstatymų nustatyta tvarka valstybės institucijoms Skyriuje renkamą ir kaupiamą informaciją;
  • Tvarkyti įstaigos interneto svetainėje skelbiamą Skyriaus kompetencijai priskirtą informaciją;
  • Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus ir skundus, susijusius su Skyriaus veikla, ir rengti atsakymų projektus;
  • Rengti Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas, numatyti reikiamas ateinančių metų lėšas Skyriaus funkcijoms vykdyti;
  • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių bei komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti; be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti;
  • Teikti siūlymus dėl sutarčių, sudaromų  dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų kompensavimo PSDF lėšomis,   valdymo automatizavimo.
 • Ekonomikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simona Adamkevičiūtė
  608

  Departamento tikslai ir uždaviniai:

  • užtikrinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto planavimą, jo lėšų paskirstymą ir pagal Departamento kompetenciją šio biudžeto vykdymą laikantis teisės aktų reikalavimų;
  • užtikrinti, kad tinkamai, laikantis nustatytų terminų būtų tvarkoma buhalterinė apskaita, kad PSDF biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės dokumentai būtų sudaromi ir teikiami kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
  • organizuoti ligonių kasų veiklos planavimą ir atskaitomybę už patvirtintų planų įgyvendinimą;
  • užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis bazinių kainų apskaičiavimą ir perskaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • vykdyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos rezultatų, darbuotojų darbo užmokesčio fondo ir vidutinio darbo užmokesčio stebėseną ir šių duomenų viešinimą;
  • tobulinti Departamento kompetencijai priskirtų procesų reglamentavimą;
  • inicijuoti priemones, padedančias efektyviau siekti Departamento skyrių tikslų, ir organizuoti jų įgyvendinimą;
  • koordinuoti ir metodiškai vadovauti teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) veiklai, susijusiai su Departamento skyrių veikla (tikslais, procesais, funkcijomis).
  • Apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Regina Andriuškienė
   313
   Raminta Grigoliūtė
   312
   Irena Bukevičienė
   314
   Renata Pavliučionokaitė
   312
   Renata Poškuvienė
   314
   Donata Šugalskienė
   314
   ​Jurgita Vingiliauskaitė
   314
   ​Rima Laurenčikienė
   312
   Agnė Ramonaitytė
   Laura Juodikienė
   Aušra Dervinienė
   • Registruoti ūkines operacijas ir ūkinius įvykius buhalterinės apskaitos registruose;
   • Atlikti išankstinę ūkinių operacijų finansų kontrolę, tikrinti ir vizuoti dokumentus, kurių pagrindu atliekama ūkinė operacija (įsakymus, sutartis, aktus ir kt.).
   • Tinkamai ir laiku sudaryti finansinės atskaitomybės dokumentus ir juos teikti teisės aktų nustatyta tvarka;    
   • Tvarkyti visų piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitą;
   • Sudaryti VLK programos sąmatos projektą ir teikti VLK direktoriui tvirtinti;
   • Priimti TLK programos sąmatų projektus, sudaryti jų duomenų suvestinę ir teikti VLK direktoriui tvirtinti;
   • Pervesti TLK veiklai vykdyti skirtas lėšas, neviršijant patvirtintų programos sąmatų;
   • Konsultuoti TLK darbuotojus apskaitos ir ataskaitų sudarymo klausimais;
   • Rengti valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitas ir vykdyti nustatytas procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
   • Tobulinti VLK ir TLK tvarkomos PSDF biudžeto buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarką;
   • Rengti PSDF biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
   • Rengti konsoliduotuosius PSDF biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus ir rengti atsakymų į juos projektus;
   • Teikti Skyriaus kaupiamą informaciją kitiems VLK padaliniams pagal jų pagrįstą prašymą;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją prižiūrėti PSDF biudžeto vykdymą;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti VLK viešųjų pirkimų procedūrose;
   • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti; be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
  • Biudžeto skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jurgita Šilinaitė-Šermukšnienė
   617
   ​Jūratė Abromikaitė
   618
   ​Alma Ulčinaitė
   614
   Virginija Deltuvienė
   613
   ​Gytė Kairienė
   615
   Kamilė Kakariekienė
   618
   ​Ramunė Rukevičienė
   615
   Agnė Šturienė
   618
   • Rengti (tikslinti) ateinančių metų PSDF biudžeto prognozės ir PSDF biudžeto projektus, tolesnių metų prognozuojamų PSDF biudžeto rodiklių projektus ir organizuoti jų teikimą kompetentingoms institucijoms;
   • Paskirstyti PSDF biudžeto pajamas metų ketvirčiais; PSDF biudžeto lėšas paskirstyti pagal atskiras asmens sveikatos priežiūros paslaugų grupes, sveikatos programas, metų ketvirčius bei teritorines ligonių kasas (toliau – TLK) ir teikti VLK direktoriui įsakymų dėl šių paskirstymų tvirtinimo projektus;
   • Atlikti PSDF biudžeto pajamų planų šališkumo vertinimą;
   • Rengti (tikslinti) PSDF biudžeto pajamų bei išlaidų klasifikaciją bei tikslinti VLK informacinėje sistemoje „Sveidra“ įdiegtą šio biudžeto išlaidų klasifikaciją;
   • Rengti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės nustatymo (keitimo) projektus ir atlikti skaičiavimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės pokyčiais;
   • Rengti SAM strateginio veiklos plano VLK vykdomos programos projektą ir patvirtinto plano įgyvendinimo ataskaitų projektus, taip pat – ligonių kasų veiklos plano ir jo įgyvendinimo ataskaitų projektus;  
   • rengti metinio PSDF biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą;
   • Analizuoti ir prognozuoti PSDF biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą, rezervo sudarymą ir jo lėšų naudojimą, pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoti koregavimo ir (ar) prevencines priemones PSDF biudžeto vykdymui valdyti;
   • Rengti dokumentus dėl PSDF lėšų pervedimo TLK sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti;
   • Rengti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) ir VLK tarpusavio įskaitymų suvestines, derinti su VSDFV tarpusavio įsiskolinimų įskaitos aktą, informuoti teritorines ligonių kasas.
   • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti investuojant laikinai laisvas PSDF lėšas teisės aktų nustatyta tvarka;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją rengti apibendrintą informaciją apie PSDF biudžetą ir jo rezervą;
   • Sisteminti ir analizuoti duomenis apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos rezultatus, darbuotojų darbo užmokesčio fondą ir vidutinį darbo užmokestį;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją vesti į VLK Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą duomenis apie PSDF biudžeto lėšas;
   • Kaupti, sisteminti ir analizuoti Skyriaus veiklai vykdyti reikiamus duomenis;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją teikti siūlymus dėl PSDF biudžeto planavimo, paskirstymo ir vykdymo bei veiklos planavimo procesų ir juos reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, rengti teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti nagrinėjant (nagrinėti) juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, dalyvauti rengiant (rengti) atsakymų į juos projektus;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją rengti ir teikti informaciją kompetentingoms institucijoms, VLK padaliniams pagal jų veiklos poreikį, skelbimui VLK intranete ir darbuotojui, atsakingam už internetinės VLK svetainės turinio atnaujinimą;
   • Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų technines specifikacijas, teikti pirkimų komisijai pirkimo dokumentus, kaupti, analizuoti ir nustatyta tvarka bei periodiškumu teikti vadovybei ir atsakingiems už VLK viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę asmenims informaciją apie Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį ir jį atitinkantį pirkimo būdą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, VLK viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka;
   • Tvarkyti su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
   • Dalyvauti VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų (darbo grupių) darbe, taip pat direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų (darbo grupių) darbe ir be atskiro įgaliojimo rinkti reikiamą informaciją šių komisijų (darbo grupių) veiklai vykdyti.
  • Kainų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Violeta Kutraitė
   216
   ​Laura Šlepikaitė​
   211
   ​Asta Mintaučkienė
   211
   ​Lina Smolianskienė
   211
   • Kaupti ir analizuoti duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis metodų ir bazinių kainų praktinį taikymą, bendradarbiaujant su kitais VLK  padaliniais, TLK bei ASPĮ; įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainodaros privalumus ir trūkumus;
   • Rinkti ir apibendrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainodaros procesą užtikrinančius duomenis iš asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų;
   • Pagal patvirtintą metodiką skaičiuoti naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas ir pagal poreikį perskaičiuoti galiojančias bazines kainas;
   • Rengti pažymą apie naujai skaičiuojamos ar perskaičiuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos bazinės kainos poveikį PSDF biudžetui;
   • Analizuoti aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų sąnaudų priskyrimo pagal giminingų diagnozių grupių metodą sąnaudų grupėms duomenis, rengti ataskaitas ir teikti siūlymus dėl šių paslaugų priskyrimo sąnaudų grupėms metodo tobulinimo;
   • Tvarkyti duomenis, reikalingus aktyviojo gydymo paslaugų apmokėjimui privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos Sveidra DRG komponentėje;
   • Valdyti Detalios paciento lygio sąnaudų apskaitos informacinės sistemos (DPLSA informacinė sistema) duomenis, vadovaujantis Detalios paciento lygio sąnaudų apskaitos informacinės sistemos nuostatais;
   • Konsultuoti ASPĮ, teikiančias duomenis į DPLSA informacinę sistemą, dėl duomenų pildymo ir pateikimo į DPLSA informacinę sistemą;
   • Analizuoti ASPĮ veiklos duomenis ir teikti pasiūlymus dėl giminingų diagnozių grupių metodo taikymo sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti tobulinimo;
   • Modeliuoti aktyviojo gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimo pagal giminingų diagnozių grupių metodą ir kainodaros metodikos taikymo poveikį ASPĮ veiklos pajamoms;
   • Rengti teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainodarą ir aktyviojo gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimą pagal giminingų diagnozių grupių metodą, projektus;
   • Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų technines specifikacijas, teikti pirkimo komisijai pirkimo dokumentus, kaupti, analizuoti ir nustatyta tvarka bei periodiškumu teikti vadovybei ir atsakingiems už VLK viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę asmenims informaciją apie Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį bei jį atitinkantį pirkimo būdą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, VLK viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka;
   • Tvarkyti intranete skelbiamus Skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentų katalogus;
   • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti; be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
 • Informacinių technologijų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aurimas Baliukevičius
  511

  Departamento tikslai ir uždaviniai:

  • nustatyti ir įgyvendinti naujais valdymo metodais pagrįstą informacinių sistemų (toliau – IS) strategiją ligonių kasų veiklos bei administravimo procesams vykdyti ir tobulinti:
  • planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti informacinių technologijų (toliau – IT) naudojimą bei IS plėtrą,
  • vykdyti VLK politiką IS plėtros srityje, šiais klausimais bendradarbiauti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerija, kitomis valstybės institucijomis, taip pat įmonėmis ir įstaigomis, rengti su šia veikla susijusius teisės aktų projektus, juos vertinti, plėtoti keitimąsi reikiamais duomenimis ir elektroninių paslaugų teikimą vartotojams;
  • rengti IT sistemines priemones ligonių kasų veiklai racionalizuoti, automatizuoti ir efektyvumui didinti;
  • užtikrinti tinkamą duomenų teikimą ir IT paslaugų valdymą ir funkcionavimą;
  • vykdyti VLK veiklos duomenų apdorojimą ir analizę, rengti ir teikti įvairias ataskaitas bei kitą analitinę informaciją iš VLK turimų duomenų vidaus ir išorės užsakovams;
  • planuoti ir vykdyti duomenų atvėrimo uždavinius;
  • pagal kompetenciją užtikrinti apdraustųjų sveikatos priežiūrą, teikiant kokybiškas IT paslaugas;
  • užtikrinti IT ir IS duomenų saugos valdymą;
  • užtikrinti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro tinkamą funkcionavimą ir valdymą;
  • užtikrinti IT eksploatavimo parametrų/funkcionalumo palaikymą:
  • užtikrinti tinkamą privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotos informacinės sistemos „Sveidra“, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro, Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos, VLK dokumentų valdymo sistemos, Konsultavimo informacinės sistemos ir kitų VLK valdomų ir tvarkomų sistemų eksploataciją ir priežiūrą,
  • užtikrinti tinkamą VLK kompiuterinės technikos, kompiuterių tinklų, sisteminės ir standartinės programinės įrangos priežiūrą;
  • koordinuoti ir metodiškai vadovauti ligonių kasų veiklai, susijusiai su informacinėmis technologijomis, jų eksploatavimu ir priežiūra bei kitomis Departamento skyrių veiklos sritimis (tikslais, procesais, funkcijomis);
  • inicijuoti priemones, padedančias efektyviau siekti Departamento skyrių ir kitų VLK padalinių tikslų, organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą.
  • Informacinių sistemų priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   ​Eimantas Minkevičius
   519
   ​Augustas Venslavičius
   522
   ​Mindaugas Vaitkus
   ​Andrius Juška
   522
   ​Raimondas Vileikis
   518
   ​Rūta Panavienė
   522
   ​Juozas Brūzga
   521
   ​Aldona Bacevičienė
   521
   ​Vaidas Logminas
   522
   ​Andrius Leliuga
   ​Edgaras Labanauskas
   Donatas Porakis
   Artūras Adomavičius
   • Užtikrinti VLK valdomų informacinių sistemų, išskyrus Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro, keitimąsi duomenimis;
   • Rengti duomenų teikimo sutarčių projektus ir koordinuoti duomenų teikimo procesą;
   • Administruoti VLK valdomas ir tvarkomas informacines sistemas;
   • Tinkamai teikti ir valdyti IT paslaugas, vadovaujantis IT paslaugų valdymo sistemos nuostatais;
   • Vykdyti funkcijas, nurodytas Informacijos saugos valdymo sistemos nuostatuose (pagal kompetenciją);
   • Diegti ir prižiūrėti standartines programines, technines bei organizacines informacijos saugos priemones, apsaugančias nuo duomenų praradimo ir neteisėto panaudojimo;
   • Rengti IT paslaugų valdymo sistemos dokumentus ir užtikrinti IT paslaugų kokybės valdymą;    
   • Koordinuoti TLK veiklą, susijusią su IT;
   • Organizuoti IT paslaugų teikėjų veiklą, susijusią su jų paslaugų teikimu VLK;
   • Diegti ir taikyti kibernetinio saugumo priemones, užkardyti ir spręsti kibernetinius incidentus;
   • Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su skyriaus veikla, ir rengti atsakymų projektus;
   • Rengti su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus;
   • Teikti Skyriaus kaupiamą informaciją kitiems VLK padaliniams pagal motyvuotus jų prašymus;
   • Planuoti Skyriaus veiklą, siekiant numatytų veiklos rezultatų, rengti Skyriaus planų įgyvendinimo ataskaitas;
   • Tvarkyti VLK interneto svetainėje ir intranete skelbiamus dokumentus pagal Skyriaus kompetencijai priskirtus katalogus;
   • Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų technines specifikacijas, teikti pirkimo komisijai pirkimo dokumentus, kaupti, analizuoti ir nustatyta tvarka bei periodiškumu teikti vadovybei ir atsakingiems už VLK viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę asmenims informaciją apie Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį bei jį atitinkantį pirkimo būdą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, VLK viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka;
   • Tvarkyti su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka.
   • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių bei komisijų darbo reglamentus, rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
  • Draudžiamųjų registro skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Natalija Jelenskienė
   512
   ​Regimantas Račys
   521
   Rasa Brūzgė
   512
   Daiva Ablačinskienė
   515
   ​Jolanta Povilauskienė
   516
   ​Nijolė Panavienė
   515
   ​Renata Kudokienė
   516

   PATVIRTINTA
   Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
   2021 m. spalio 27 d.
   įsakymu Nr. 1K-327


   INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
   DRAUDŽIAMŲJŲ REGISTRO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Draudžiamųjų registro skyrius (toliau – Skyrius) yra VLK Informacinių technologijų departamento (toliau – ITD) padalinys tiesiogiai pavaldus ITD direktoriui.
   2.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, VLK nuostatais, VLK darbo reglamentu, VLK įdiegtų kokybės vadybos sistemų reikalavimais, VLK vidaus tvarką ir veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, VLK direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais.
   3.    Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai ir šie nuostatai.

   II.    SKYRIAUS TIKSLAI, PROCESAI IR UŽDAVINIAI

   4.    Skyriaus tikslai:
   4.1.    Užtikrinti Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Draudžiamųjų registras) tinkamą funkcionavimą ir veiklos valdymą, šio registro programinės įrangos ir duomenų mainų sąsajų administravimą bei kaupiamų asmens duomenų tvarkymą;
   4.2.    Koordinuoti Draudžiamųjų registro tvarkytojų darbą, metodiškai vadovauti Draudžiamųjų registro tvarkytojams, pagal kompetenciją atlikti jų veiklos priežiūrą;
   4.3.    Administruoti Draudžiamųjų registro administracinių paslaugų teikimą, metodiškai koordinuoti ligonių kasų administracinių paslaugų aprašymų rengimą, užtikrinti jų paskelbimą elektroninėmis priemonėmis.
   5.    Skyrius pagal kompetenciją valdo procesus, nustatytus VLK kokybės vadybos sistemos veiklos procesų žemėlapiuose.
   6.    Skyriaus uždaviniai:
   6.1.    Administruoti Draudžiamųjų registrą užtikrinant šios sistemos programinės įrangos ir duomenų mainų sąsajų veikimą bei asmens duomenų tvarkymą;
   6.2.    Reglamentuoti, koordinuoti ir prižiūrėti Draudžiamųjų registro veiklą, pagal kompetenciją teikti metodinę pagalbą Draudžiamųjų registro naudotojams;
   6.3.    Sudaryti ir vykdyti Draudžiamųjų registro duomenų teikimo sutartis;
   6.4.    Prižiūrėti, koordinuoti ir kontroliuoti, kad Draudžiamųjų registras būtų tvarkomas vadovaujantis šis sistemos nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir kitais teisės aktais;
   6.5.    Atlikti Draudžiamųjų registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą.

   III.    SKYRIAUS FUNKCIJOS

   7.    Skyriaus funkcijos:
   7.1.    Užtikrinti Draudžiamųjų registro programinės įrangos ir duomenų mainų sąsajų veikimą, šio registro kaupiamų asmens duomenų saugą;
   7.2.    Tvarkyti ir administruoti Draudžiamųjų registro duomenis;
   7.3.    Tvarkyti ir administruoti Draudžiamųjų registro duomenų bazes, duomenų mainų sąsajas, klasifikatorius, vykdyti Draudžiamųjų registro funkcionalumo priežiūrą;
   7.4.    Tvarkyti ir administruoti Draudžiamųjų registro ir naudotojus;
   7.5.    Tvarkyti ir administruoti Draudžiamųjų registro sutartis dėl asmens duomenų teikimo, prižiūrėti ir kontroliuoti jų vykdymą, bendradarbiauti su Draudžiamųjų registro duomenų teikėjais ir duomenų gavėjais;
   7.6.    Užtikrinti Draudžiamųjų registro sąveiką su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis, derinti susijusių registrų ir informacinių sistemų sąveikos veikimo ir duomenų tarpusavio keitimosi klausimus;
   7.7.    Bendradarbiauti su Rusijos Federacijos ambasada dėl asmens duomenų teikimo apie asmenis, turinčius teisę į socialines garantijas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės 1993 lapkričio 18 d. Susitarimą dėl socialinių garantijų teikimo tvarkos nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams;
   7.8.    Prižiūrėti, koordinuoti ir kontroliuoti Draudžiamųjų registro administracinių paslaugų teikimą, metodiškai koordinuoti šių paslaugų teikėjus, dalyvauti konfliktinių situacijų sprendime;
   7.9.    Koordinuoti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų aprašymų rengimą ir (arba) atnaujinimą, metodiškai konsultuoti administracinių paslaugų aprašymų vadovus (rengėjus), pagal poreikį rengti koordinavimo metodikas;
   7.10.    Užtikrinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų aprašymų paskelbimą elektroninėmis priemonėmis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomoje Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje PASIS;
   7.11.    Rengti teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
   7.12.    Rengti ir įgyvendinti Draudžiamųjų registro programinių priemonių vystymo planus, dalyvauti investicinių projektų rengime;
   7.13.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių bei komisijų darbo reglamentus, rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti;
   7.14.    Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl kitų VLK padalinių bei kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, galinčių turėti įtakos Draudžiamųjų registro veiklai;
   7.15.    Pagal užklausas ir (arba) VLK veiklos poreikį analizuoti Draudžiamųjų registro duomenis, formuoti duomenų masyvus, rengti analitines ir (arba) statistines ataskaitas;
   7.16.    Nagrinėti Draudžiamųjų registro tvarkytojų pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, vykdyti veiklos procesų analizę, rengti sprendimų projektus;
   7.17.    Teikti informaciją apie Draudžiamųjų registrą kitiems VLK padaliniams pagal motyvuotus jų prašymus;
   7.18.    Teikti Draudžiamųjų registro duomenis šio registro duomenų gavėjams ir (arba) kitiems susijusiems asmenims, turintiems teisę juos gauti, pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis ir (arba) vienkartines užklausas (prašymus);
   7.19.    Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus, užklausas bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla, rengti atsakymų projektus.

   IV.    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   8.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas arba kitas VLK direktoriaus įgaliotas asmuo.
   9.    Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai atskaitingas ITD direktoriui ar kitam VLK direktoriaus arba jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui.
   10.    Skyriaus vedėjas yra asmeniškai atsakingas už tinkamą Skyriaus veiklos planavimą, siekiamų veiklos rezultatų rodiklių reikšmių, darbui reikiamų išteklių numatymą, Skyriaus darbo organizavimą, planų įgyvendinimo ataskaitų teikimą, Skyriui pavestų užduočių vykdymo organizavimą.
   11.    Skyriaus vedėjas užtikrina VLK kokybės vadybos sistemoje Skyriui nustatytų reikalavimų vykdymą –Skyriaus kompetencijai priskirtų veiklos procesų identifikavimą, matavimą, vertinimą, koregavimą, neatitikčių prevenciją ir veiklos gerinimą.
   12.    Skyriui nurodymus ir pavedimus VLK veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tiesiogiai gali teikti VLK direktorius ir ITD direktorius.
   13.    Skyriaus valstybės tarnautojai į valstybės tarnybą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, o darbuotojai–Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
   14.    Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.    

   V.    TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

   15.    Skyriaus teisės:
   15.1.    VLK vidaus tvarką ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas ir įmones, valstybinio socialinio draudimo įstaigas, sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas dėl reikiamos informacijos Skyriaus funkcijoms vykdyti gavimo;
   15.2.    Gauti reikiamą informaciją Skyriaus funkcijoms vykdyti iš kitų ja disponuojančių VLK padalinių ir TLK, jei tokios informacijos nėra intranete, Skyriui prieinamose duomenų bazėse ar registruose;
   15.3.    Kelti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją;
   15.4.    Teikti pasiūlymus ITD direktoriui arba VLK direktoriui dėl Skyriaus darbo organizavimo gerinimo, pagal kompetenciją – dėl privalomojo sveikatos draudimo vykdymo ir kitų ligonių kasų veiklos sričių tobulinimo;
   15.5.    Pagal paskirtį naudotis Skyriui priskirtomis patalpomis, inventoriumi, būtina kompiuterine ir kita įranga, juos tausoti;
   15.6.    Naudotis Draudžiamųjų registro, KIS, privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ ir kitų VLK valdomų bei tvarkomų informacinių sistemų duomenimis Skyriaus funkcijoms vykdyti ir Skyriaus veiklos procesams valdyti;
   15.7.    Naudotis teisės aktų duomenų bazėmis, gauti būtinus leidinius Skyriaus uždaviniams bei funkcijoms vykdyti ir Skyriaus veiklos procesams valdyti;
   15.8.    Naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
   16.    Skyrius darbuotojai yra atsakingi už:
   16.1.    Pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai, už Skyriui patikėtos informacijos saugojimą;
   16.2.    Projektų, susijusių su Skyriaus valdomų veiklos procesų gerinimu ir veiklos efektyvumo didinimu, iniciavimą ir vykdymą;
   16.3.    Teisės aktų projektų, susijusių su Skyriaus veikla, parengimą pagal nustatytus terminus;
   16.4.    Tiesiogiai gautų ir (ar) Skyriaus darbuotojų parengtų dokumentų pateikimą registruoti atsakingam už atitinkamų dokumentų registravimą darbuotojui, taip pat apskaitos dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, pateikimą Ekonomikos departamento Apskaitos skyriui nustatytais terminais;
   16.5.    Atstovavimą VLK pagal Skyriaus kompetenciją.
   17.    Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai už savo pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

  • Informacinių sistemų plėtros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   ​Aurimas Morkvėnas
   514
   ​Egidijus Malinauskas
   514
   ​Vaidas Marozas
   514
   Vilma Targamadzė
   514
   Skirmantas Ramanauskas
   • Organizuoti ir koordinuoti projektų iniciavimo, kūrimo, likvidavimo stadijų procedūras;
   • Organizuoti projektų apimties, terminų, kaštų, kokybės, žmogiškųjų išteklių, ryšių, rizikų, įsigijimų ir integracijų valdymą;
   • Koordinuoti ligonių kasų veiklos procesų automatizavimą ir (ar) racionalizavimą, taikant naujausias IT ir įgyvendinant pažangiausius projektinius sprendimus;
   • Koordinuoti VLK IS plėtros projektų įgyvendinimą, užtikrinti, kad jie būtų suderinti tarpusavyje ir su kitais ligonių kasų vykdomais projektais;
   • Užtikrinti sklandų naujų IT diegimą, naudojant sukauptus duomenis ir išsaugant nenutrūkstamus duomenų srautus, būtinus VLK ir jos padalinių veiklai vykdyti;
   • Rengti Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas, numatyti ateinančių metų lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms vykdyti, dalyvauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto projekto planavime ir rengime, pagal Skyriaus kompetenciją prižiūrėti PSDF biudžeto vykdymą, analizuoti nukrypimus nuo PSDF biudžeto vykdymo plano ir, jei reikia, inicijuoti koregavimo ir (ar) prevencines priemones PSDF biudžeto vykdymui valdyti;
   • Vykdyti teisių prašymų ir konfidencialumo pasižadėjimų registravimą;
   • Rengti nuostatų, saugos nuostatų ir saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių projektus;
   • Užtikrinti ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dalyvaujančių diegiant naujas IT sistemas, mokymus;
   • Užtikrinti VLK IS plėtros strateginio ir veiklos planų, investicinių projektų parengimą ir įgyvendinimą;
   • Analizuoti kitų ligonių kasų padalinių prašymus dėl veiklos automatizavimo, IS modernizavimo, juos konsultuoti ir rengti užduotis bei užsakymus IS projektų vykdytojams;
   • Teikti ir tinkamai valdyti Skyriaus kompetencijai priskirtas IT paslaugas;
   • Pagal kompetenciją dalyvauti IT viešųjų pirkimų vykdymo procesuose:
   • Numatyti Skyriaus viešųjų pirkimų poreikį IT, IS ir ryšių srityje metiniam šių pirkimų planui sudaryti, nustatyta tvarka rengti ir teikti VLK atsakingiesiems darbuotojams metinio Skyriaus viešųjų pirkimų plano projektą,
   • Dalyvauti rengiant sutarčių projektus ir kitus pirkimo dokumentus,
   • Laiku inicijuoti būtinąsias Skyriaus IT viešųjų pirkimų procedūras,
   • Užtikrinti Skyriaus kompetencijai priskirtų IT viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimą.
   • Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla, ir rengti atsakymų projektus;
   • VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių bei komisijų darbo reglamentus, be atskiro įgaliojimo rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti.
  • Duomenų ir analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   ​Jūratė Sabalienė
   303
   ​Vaida Morkvėnienė
   307
   ​Justina Asanavičienė
   310
   ​Lukas Žilinskas
   310
   ​Artūr Kozlov
   311
   ​Algimantas Girčys
   310
   Tomas Miliauskas
   311
   Rima Vaitkienė
   307
   • Analizuoti, vertinti ir apibendrinti Duomenis;
   • Kurti, tobulinti ir dokumentuoti statistines Duomenų ataskaitas;
   • Rengti ir dokumentuoti viešinamų Duomenų rinkinius;
   • Skaičiuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius;
   • Dalyvauti vertinant, analizuojant, modeliuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą pagal giminingas diagnozių grupes;
   • Rengti ar dalyvauti rengiant Duomenų gavimo, teikimo ir naudojimo tvarkas;
   • Stebėti, kaupti, analizuoti Duomenų naudotojų poreikius, teikti išvadas ir siūlymus dėl poreikių įgyvendinimo, dalyvauti juos įgyvendinant;
   • Mokyti, konsultuoti ir teikti metodinę medžiagą Duomenų naudotojams apie Duomenis bei turimas priemones Duomenims gauti ir analizuoti;
   • Analizuoti Duomenų kokybę, teikti išvadas bei siūlymus, dalyvauti priimant sprendimus dėl duomenų kokybės užtikrinimo ir gerinimo;
   • Informuoti apie informacinės sistemos DANAVIP sutrikimus, inicijuoti ir (ar) dalyvauti įgyvendinant jos pakeitimus;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti nagrinėjant (nagrinėti) juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, dalyvauti rengiant (rengti) atsakymų į juos projektus;
   • Pagal Skyriaus kompetenciją rengti ir teikti informaciją kompetentingoms institucijoms, VLK padaliniams pagal jų veiklos poreikį, skelbimui VLK intranete ir darbuotojui, atsakingam už internetinės VLK svetainės turinio atnaujinimą;
   • Pagal kompetenciją dalyvauti vykdant VLK viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų technines specifikacijas, teikti pirkimų komisijai pirkimo dokumentus, kaupti, analizuoti ir nustatyta tvarka bei periodiškumu teikti vadovybei ir atsakingiems už VLK viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę asmenims informaciją apie Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį ir jį atitinkantį pirkimo būdą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, VLK viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų susijusių teisės aktų nustatyta tvarka;
   • Tvarkyti su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
   • Dalyvauti VLK direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų (darbo grupių) darbe, taip pat direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų (darbo grupių) darbe ir be atskiro įgaliojimo rinkti reikiamą informaciją šių komisijų (darbo grupių) veiklai vykdyti.
  • Elektroninių paslaugų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rolanda Jonuškienė
   514
   Raimonda Rutkauskaitė
   514
   Elena Dubovskienė
   514
   Rūta Kelevišienė
   514
   Tatjana Kuzmickienė
   513
   Margarita Logminienė
   513
   Dalia Puodžiukaitė
   513
   Eglė Rauktienė
   513
   Dalia Urbonavičienė
   513
   Vidutė Rutkevičienė
   513
   Asta Vaitkūnaitė
   513

   PATVIRTINTA
   Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 26 d.
   įsakymu Nr. 1K-325

   INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
   ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


   I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Elektroninių paslaugų skyrius (toliau – Skyrius) yra VLK Informacinių technologijų departamento (toliau – ITD) padalinys tiesiogiai pavaldus ITD direktoriui.
   2.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, VLK nuostatais, VLK darbo reglamentu, VLK įdiegtų kokybės vadybos sistemų reikalavimais, VLK vidaus tvarką ir veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, VLK direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais.
   3.    Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai ir šie nuostatai.

   II.    SKYRIAUS TIKSLAI, PROCESAI IR UŽDAVINIAI

   4.    Skyriaus tikslai:
   4.1.    Užtikrinti Konsultavimo informacinės sistemos (toliau – KIS) valdymą, metodiškai vadovauti KIS tvarkytojams, koordinuoti KIS tvarkytojų darbą, pagal kompetenciją atlikti jų veiklos priežiūrą;
   4.2.    Prižiūrėti ir kontroliuoti vieno langelio principo taikymą ligonių kasose, metodiškai koordinuoti ir vertinti ligonių kasų veiklą gyventojų aptarnavimo srityje;
   4.3.    Konsultuoti gyventojus elektroniniais būdais elektroninėmis priemonėmis.
   5.    Skyrius pagal kompetenciją dalyvauja VLK veiklos procesuose, nustatytuose VLK kokybės vadybos sistemoje.
   6.    Skyriaus uždaviniai:
   6.1.    Prižiūrėti, koordinuoti ir kontroliuoti, kad KIS būtų tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, šios sistemos nuostatais ir kitais teisės aktais;
   6.2.    Užtikrinti KIS duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą.

   III.    SKYRIAUS FUNKCIJOS

   7.    Skyriaus funkcijos:
   7.1.    Tvarkyti ir administruoti KIS duomenis;
   7.2.    Organizuoti KIS duomenų saugą;
   7.3.    Tvarkyti ir administruoti KIS naudotojus;
   7.4.    Administruoti Konsultacinį informacinį katalogą, užtikrinti šio katalogo duomenų naujinimą;
   7.5.    Koordinuoti vieno langelio principo taikymą ligonių kasose, pagal poreikį rengti koordinavimo metodikas, organizuoti ir kontroliuoti jų vykdymą;
   7.6.    Periodiškai vertinti ligonių kasų veiklą gyventojų aptarnavimo srityje, organizuoti gyventojų apklausas, analizuoti apklausų rezultatus, rengti metines ataskaitas;
   7.7.    Rengti teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
   7.8.    Dalyvauti KIS vystymo planų rengime;
   7.9.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių bei komisijų darbo reglamentus, rinkti ir kaupti reikiamą informaciją šių darbo grupių bei komisijų veiklai vykdyti;
   7.10.    Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl kitų VLK padalinių bei kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, galinčių turėti įtakos KIS funkcionavimui;
   7.11.    Pagal užklausas (VLK veiklos poreikį) analizuoti KIS duomenis, formuoti duomenų masyvus, rengti ataskaitas;
   7.12.    Nagrinėti KIS tvarkytojų pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, rengti sprendimų projektus;
   7.13.    Teikti informaciją apie KIS kitiems VLK padaliniams pagal motyvuotus jų prašymus;
   7.14.    Teikti KIS duomenis pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis ir gaunamas užklausas (arba prašymus);
   7.15.    Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus, užklausas bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla, rengti atsakymų projektus.

   IV.    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   8.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas arba kitas VLK direktoriaus įgaliotas asmuo.
   9.    Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai atskaitingas ITD direktoriui.
   10.    Skyriaus vedėjas yra atsakingas už tinkamą Skyriaus veiklos planavimą, siekiamų veiklos rezultatų rodiklių reikšmių, darbui reikiamų išteklių numatymą, Skyriaus darbo organizavimą, planų įgyvendinimo ataskaitų teikimą, Skyriui pavestų užduočių vykdymo organizavimą.
   11.    Skyriaus vedėjas užtikrina VLK kokybės vadybos sistemoje Skyriui nustatytų reikalavimų vykdymą –Skyriaus kompetencijai priskirtų veiklos procesų identifikavimą, matavimą, vertinimą, koregavimą, neatitikčių prevenciją ir veiklos gerinimą.
   12.    Skyriui nurodymus ir pavedimus VLK veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tiesiogiai gali teikti VLK direktorius ir ITD direktorius.
   13.    Skyriaus valstybės tarnautojai į valstybės tarnybą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, o darbuotojai–Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
   14.    Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.    

   V.    TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

   15.    Skyriaus teisės:
   15.1.    VLK vidaus tvarką ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas ir įmones, valstybinio socialinio draudimo įstaigas, sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas dėl reikiamos informacijos Skyriaus funkcijoms vykdyti gavimo;
   15.2.    Gauti reikiamą informaciją Skyriaus funkcijoms vykdyti iš kitų ja disponuojančių VLK padalinių ir TLK, jei tokios informacijos nėra intranete, Skyriui prieinamose duomenų bazėse ar registruose;
   15.3.    Kelti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją;
   15.4.    Teikti pasiūlymus ITD direktoriui arba VLK direktoriui dėl Skyriaus darbo organizavimo gerinimo, pagal kompetenciją – dėl privalomojo sveikatos draudimo vykdymo ir kitų ligonių kasų veiklos sričių tobulinimo;
   15.5.    Pagal paskirtį naudotis Skyriui priskirtomis patalpomis, inventoriumi, būtina kompiuterine ir kita įranga, juos tausoti;
   15.6.    Naudotis Draudžiamųjų registro, KIS, privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ ir kitų VLK valdomų bei tvarkomų informacinių sistemų duomenimis Skyriaus funkcijoms vykdyti ir Skyriaus veiklos procesams valdyti;
   15.7.    Naudotis teisės aktų duomenų bazėmis, gauti būtinus leidinius Skyriaus uždaviniams bei funkcijoms vykdyti ir Skyriaus veiklos procesams valdyti;
   15.8.    Naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
   16.    Skyriaus darbuotojai yra atsakingi už:
   16.1.    Pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai, už Skyriui patikėtos informacijos saugojimą;
   16.2.    Projektų, susijusių su Skyriaus valdomų veiklos procesų gerinimu ir veiklos efektyvumo didinimu, iniciavimą ir vykdymą;
   16.3.    Tiesiogiai gautų ir (ar) Skyriaus darbuotojų parengtų dokumentų pateikimą registruoti atsakingam už atitinkamų dokumentų registravimą darbuotojui, taip pat apskaitos dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, pateikimą Ekonomikos departamento Apskaitos skyriui nustatytais terminais;
   16.4.    Atstovavimą VLK pagal Skyriaus kompetenciją.
   17.    Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai už savo pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-17