>

Šioje dalyje pateikiama svarbi informacija apie Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) veiklos tvarką, sąlygas, vidinę struktūrą – nuostatai, funkcijos bei darbo reglamentas.

VLK veiklos uždaviniai ir funkcijos

7. Svarbiausias Valstybinės ligonių kasos uždavinys – teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti privalomąjį sveikatos draudimą, tinkamai atstovauti apdraustųjų interesams ir vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas šioje srityje:

7.1. Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis užtikrina prevencinės medicinos pagalbos, medicinos pagalbos, medicininės reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai, bei asmens sveikatos ekspertizės paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis per teritorines ligonių kasas;

7.11. Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis apmoka medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidas;

7.2. rengia ir teikia Sveikatos apsaugos ministerijai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (jo tikslinimo) projektą, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamus rodiklius bei metinių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius Sveikatos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir terminais;

7.3. Sveikatos draudimo įstatymo, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą ir yra šio registro vadovaujančioji bei tvarkymo įstaiga

7.4. vykdo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą;

7.5. disponuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;

7.6. suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija sudaro iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų rezervą ir jį naudoja Vyriausybės nustatyta tvarka;

7.7. investuoja laikinai laisvas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka;

7.8. suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija teritorinių ligonių kasų skaičių bei jų teritorinės veiklos zonas steigia teritorines ligonių kasas; tvirtina jų nuostatus ir prižiūri veiklą;

7.9. atlieka teritorinių ligonių kasų auditą arba teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su audito įmonėmis dėl teritorinių ligonių kasų audito;

7.10. kompensuoja išlaidas kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

7.11. kompensuoja galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo ir centralizuotai apmokamų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių išlaidas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

7.12. apmoka asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

7.13. organizuoja ir vykdo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainodaros valdymo procesą, skaičiuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazines kainas ir, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, jas teikia tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui;

7.14. suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, numato privalomojo sveikatos draudimo plėtros kryptis ir ilgalaikę strategiją;

7.15. rengia ir teikia tvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijai Valstybinės ligonių kasos strateginius veiklos planus (programas), juos tikslina, įgyvendina ir teikia jų vykdymo ataskaitas;

7.16. nustato privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklius ir pagal juos vykdo šios sistemos stebėseną;

7.17. Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinėje sistemoje „iDrug“ vykdo tvarkytojo funkcijas kompensuojamųjų  vaistinių preparatų  ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainyno sudarymo dalyje;

7.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia nuomonę Privalomojo sveikatos draudimo klausimais;

7.19. valdo, naudoja ir disponuoja valstybės ar savivaldybių perduotu turtu, nepažeisdama įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų;

7.191. pagal kompetenciją vykdo Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;

7.20. vykdo kitas jai pavestas funkcijas.

Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-35 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2024-04-19