>

Kauno teritorinė ligonių kasa

Šioje dalyje skelbiami Kauno teritorinės ligonių kasos nuostatai ir funkcijos.

TLK veiklos tikslas ir funkcijos

11. TLK veiklos tikslas – garantuoti, disponuojant Valstybinės ligonių kasos jai perduota Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų dalimi, privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims (toliau – apdraustieji) sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų, galūnių, sąnarių ir organų protezų įsigijimo išlaidų bei protezavimo išlaidų kompensavimą, suteiktų paslaugų išlaidų ir išduotų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimą, taip pat medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų apmokėjimą.

12. TLK, siekdama savo veiklos tikslo, vykdo šias funkcijas:

12.1. Civilinio kodekso ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka sudaro sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir Sveikatos draudimo įstatymo 262 straipsnyje nurodytais ūkio subjektais, Valstybinei ligonių kasai įgaliojus – ir su Sveikatos draudimo įstatymo 261 straipsnyje nurodytais ūkio subjektais, šiose sutartyse nustatytu laiku ir tvarka jiems apmoka  draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – draudžiamieji) suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, išduotų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas bei medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidas;

12.2. Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka kompensuoja draudžiamiesiems vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidas, galūnių, sąnarių ir organų protezų įsigijimo išlaidas bei protezavimo išlaidas;

12.3. tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą;

12.4. finansuoja savivaldybių sveikatos programas;

12.5. analizuoja ir įvertina duomenis apie apskrities savivaldybių gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;

12.6. kontroliuoja savo veiklos zonoje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekį, kokybę ir atitiktį joms taikomiems reikalavimams, vaistų, medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumą, taip pat su šių paslaugų teikimu, vaistų, medicinos pagalbos priemonių išrašymu ir išdavimu susijusią sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir Sveikatos draudimo įstatymo 262 straipsnyje nurodytų ūkio subjektų veiklą;

12.7. apie kontrolės metu nustatytus pažeidimus informuoja įstaigą, jos steigėją, Valstybinę ligonių kasą, prireikus ir kitas institucijas, reikalauja iš pažeidėjo atsakomybės ir pažeidimų pašalinimo;

12.8. tikrina, ar teisingai išrašomos sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir Sveikatos draudimo įstatymo 262 straipsnyje nurodytų ūkio subjektų, Valstybinei ligonių kasai įgaliojus – ir Sveikatos draudimo 261 straipsnyje nurodytų ūkio subjektų sąskaitos, taip pat su tuo susijusius buhalterinius bei kitus dokumentus;

12.9. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir sąlygomis kontroliuoja draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą;

12.10. vadovaudamasi Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais bei sutartimis, išieško iš sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, Sveikatos draudimo įstatymo 262 straipsnyje nurodytų ūkio subjektų, Valstybinei ligonių kasai įgaliojus – ir Sveikatos draudimo įstatymo 261 straipsnyje nurodytų ūkio subjektų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą ir skiria nuobaudas;

12.11. savo veiklos zonoje atlieka finansinę ir ekonominę Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimo ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, prieinamumo bei kokybės kitimo tendencijų analizę;

12.12. skelbia informaciją apie savo veiklą, praneša draudžiamiesiems apie teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų teikimo tvarką ir sąlygas;

12.13. teisės aktų nustatyta tvarka gina teises ir teisėtus interesus teismuose bei kitose valstybinėse institucijose;

12.14. vykdo šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Valstybinės ligonių kasos pavestas funkcijas ir vienkartinius pavedimus;

12.15. vykdo kitas įstatymų, šių nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Informacijos šaltinis: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1K-141 „Dėl teritorinių ligonių kasų nuostatų patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2024-04-19